Teboil KorttiExtranet -palvelun käyttöehdot

1. Sopimuksen kohde ja osapuolet

Nämä Käyttöehdot koskevat Oy Teboil Ab:n (”Teboil”) Extranet-palvelun käyttöä Teboilin luomassa käyttöympäristössä.

2. Sopimusehdot ja soveltamisjärjestys

2.1. Extranet-palvelun käyttöön sovelletaan ensisijaisesti näitä Käyttöehtoja ja toissijaisesti Teboilin yleisiä korttisopimusehtoja.

2.2. Teboililla on oikeus veloittaa Palvelun käytöstä kulloinkin voimassa olevan hinnaston tai muun Asiakkaan sopimuksen mukainen maksu.

3. Palvelun käyttöönotto

3.1. Palveluiden käyttö edellyttää rekisteröitymistä Palveluiden käyttäjäksi ja Käyttöehtojen hyväksymistä.

3.2. Teboililla on oikeus olla hyväksymättä Asiakkaan rekisteröitymistä. Sopimus Extranet-palvelun käytöstä tulee voimaan Teboilin vahvistettua asian Asiakkaalle.

3.3. Yrityksen Extranet-tunnustilauksen ja siihen liittyvät muutokset voi tehdä ainoastaan henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus tai asemaansa perustuva oikeus tehdä sopimuksia Teboilin kanssa ja hyväksyä palvelun käyttöehdot.

4. Ilmoitukset ja tiedotteet

4.1. Teboilin palveluita ja Asiakkaan Teboilin kanssa tekemiä sopimuksia koskevaan asiakastiedottamiseen ja markkinointiin voidaan käyttää Asiakkaan yhteystietojen lisäksi Extranet-palvelua.

5. Palvelun sisältö

5.1. Palvelussa Asiakkaan on mahdollista esimerkiksi saada ostoraportteja liittyen käyttämiinsä Teboilin palveluihin ja tuotteisiin sekä tilata tai käyttää Palvelussa tarjolla olevia tuotteita ja palveluita. Teboililla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä.

6. Asiakkaan vastuu

6.1. Tunnukset

Asiakas hyväksyy itseään sitoviksi kaikki toimenpiteet, jotka on tehty Palvelussa Asiakkaan tunnuksilla tai Asiakkaan toimesta tai toimeksiannosta. Asiakkaan tunnusten käyttö Palvelussa vastaa Asiakkaan allekirjoitusta.

Asiakas on velvollinen säilyttämään tunnuksia huolellisesti. Mikäli Asiakkaan tunnus joutuu sivullisen haltuun tai katoaa, on Asiakkaan välittömästi ilmoitettava tästä Teboilille. Asiakkaan vastuu tällaisen tunnuksen käytöstä ja käytön muille mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta päättyy, kun asiakas on ilmoittanut tunnusten katoamisesta Teboilille sen antamien ohjeiden mukaisesti ja Teboililla on ollut kohtuullinen aika estää tunnusten käyttö. Asiakas vastaa kuitenkin kaikesta tunnuksia oikeudetta käyttäen aiheutetuista vahingoista, jos Asiakas on laiminlyönyt tunnusten huolellisen säilyttämisen.

6.2. Pääkäyttäjä

Asiakkaan on ilmoitettava Teboilille yksi Pääkäyttäjä. Teboil toimittaa Asiakkaalle Pääkäyttäjän tunnukset hyväksyttyään Asiakkaan rekisteröitymisen. Asiakas vastaa käyttöoikeuksien hallinnoinnista. Pääkäyttäjän muutoksesta on ilmoitettava Teboilille, jotta muutos voidaan saattaa voimaan.

Asiakkaan Pääkäyttäjä luo ja ylläpitää Asiakkaan muiden käyttäjien tunnuksia. Pääkäyttäjällä on oikeus käyttää kaikkia Palvelun osia ja aineistoja, joihin Asiakkaalla on oikeus. Muut kuin Pääkäyttäjän tunnukset voivat olla käyttöoikeuksiltaan rajoitettuja. Pääkäyttäjä vastaa antamiensa tunnuksien käyttöoikeuden laajuudesta. Pääkäyttäjä vastaa käyttäjätuen antamisesta Asiakkaan muille käyttäjille ja toimii Teboilin ja Asiakkaan välisenä yhteyshenkilönä Extranet-palveluun liittyvissä asioissa.

6.3. Laitteet

Asiakas vastaa itse Palveluiden käytön edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja viestintä- sekä tietoliikenneyhteyksien kustannuksista ja toiminnasta.

6.4. Aineisto

Asiakas vastaa siitä, ettei hän palveluita käyttäen tuota, lähetä, säilytä tai muutoin käsittele aineistoa, joka loukkaa tekijän tai muita oikeuksia, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Loukkaaminen voi aiheuttaa velvollisuuden korvata siitä aiheutunut vahinko ja johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

7. Teboilin vastuu ja korvausvelvollisuus

7.1. Teboil vastaa siitä, että Palveluun liittyvässä tiedonsiirrossa ja käsittelyssä käytetyt salaus- ja suojausmenettelyt ovat asianmukaiset. Teboil ylläpitää Palvelua niin, että se on pääsääntöisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa viikon kaikkina päivinä. Teboil voi tilapäisesti keskeyttää Palvelun esim. muutos- tai korjaustöiden tai järjestelmän ylläpidon aiheuttamien toimenpiteiden johdosta tai muusta vastaavasta syystä.

7.2. Teboil ei vastaa Palvelussa tuotettujen raporttien tai muun aineiston mahdollisista yksittäisistä tieto- tai kirjoitusvirheistä tai vastaavista. Teboil ei myöskään vastaa Teboilista riippumattomista tietoverkkojen, tietojärjestelmien tai tietoliikenneyhteyksien teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista ja tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

8. Käyttöehtojen muuttaminen

8.1. Teboililla on oikeus muuttaa Käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta. Kaikki näihin käyttöehtoihin tehtävät muutokset on tehtävä kirjallisesti.

9. Käyttöehtojen voimassaolo, irtisanominen ja purkaminen

9.1. Käyttöehtojen mukainen Asiakkaan oikeus käyttää Palvelua tulee voimaan, kun Teboil vahvistaa Asiakkaan rekisteröitymisen ja toimittaa Pääkäyttäjän tunnukset Asiakkaalle.

Teboil voi irtisanoa Palvelun käytön 30 päivän irtisanomisajalla. Asiakas voi irtisanoa Palvelun käytön 15 päivän irtisanomisajalla.

9.2. Käyttöoikeuden peruuttaminen tai keskeyttäminen

Teboil voi peruuttaa tai keskeyttää Asiakkaan näihin Käyttöehtoihin perustuvan käyttöoikeuden ilman irtisanomisaikaa, mikäli Asiakas käyttää tai Teboil epäilee asiakkaan mahdollisesti tulevan käyttämään Palvelua näiden Käyttöehtojen, Asiakasta sitovien muiden tuote- tai palveluehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti, tai käyttää tai yrittää käyttää Palvelua sen toimivuutta tai tietoturvajärjestelyjä vaarantavalla tavalla tai muusta vastaavasta syystä.

10. Muut ehdot

10.1. Kaikki oikeudet (omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet) Palveluihin ja niihin liittyvään Teboilin tarjoamaan aineistoon ovat Teboililla tai sen lisenssinantajilla. Oikeudet Muiden palveluntarjoajien tuotteisiin ja palveluihin sekä niihin liittyvään aineistoon ovat kyseisillä palveluntarjoajilla tai niiden lisenssinantajilla.

10.2. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet ratkaistaan Helsingin Käräjäoikeudessa.