Teboil KortExtranet -tjänstens användarvillkor

1. Avtalets mål och parter

Dessa Användarvillkor gäller bruket av Oy Teboil Ab:s (”Teboil”) Extranet-tjänst i den användarmiljö som är skapad av Teboil.

2. Avtalsvillkor och tillämpningsordning

2.1. Till Extranet-tjänsten tillämpas i första hand dessa Användarvillkor och i andra hand Teboils allmänna Avtalsvillkor för kort.

2.2. Teboil har rätt att debitera för Tjänsten enligt gällande prislista eller ett annat pris enligt Kundens avtal.

3. Ibruktagandet av Tjänsten

3.1. Tjänsten förutsätter en registrering av Användaren och ett godkännande av Avtalsvillkoren.

3.2. Teboil har rätt att inte godkänna Kundens registrering. Extranet-tjänstens avtal gäller från och med att Teboil har bekräftat ärendet åt Kunden.

3.3. Företagets beställningar av användarkoderna till Extranet-tjänsten och förändring av dessa kan endast göras av en person med namnteckningsrätt eller av en person med en position som ger rätt att ingå Avtal med Teboil och godkänna tjänstens Användarvillkor.

4. Meddelanden och besked

4.1. Utöver Kundens kontaktuppgifter kan Extranet-tjänsten användas för kundmeddelanden och marknadsföring gällande Teboils tjänster och Avtal mellan Teboil och Kunden.

5. Tjänstens innehåll

5.1. I tjänsten har Kunden tillgång till bl.a. inköpsrapporter gällande de Teboils tjänster och produkter som Kunden använder, samt beställa eller använda de produkter eller de tjänster som är tillgängliga i Tjänsten. Teboil har rätt att ändra Tjänstens innehåll.

6. Kundens ansvar

6.1. Användarkoderna

Kunden godkänner att alla händelser, som i tjänsten är utförda med Kundens användarkoder eller i uppdrag av Kunden, är bindande. Användning av användarkoderna i Tjänsten motsvarar Kundens namnteckning.

Kunden är skyldig att förvara sina användarkoder på ett omsorgsfullt sätt. Om lösenordet försvinner eller kommer till kännedom av utomstående, bör Kunden genast kontakta Teboil. Vid eventuellt missbruk eller felanvändning av koden upphör Kundens ansvar när ett meddelande om ärendet nått Teboil och Teboil haft en skälig tid att förhindra användningen av koderna. Dock ansvarar Kunden för all skada som skett om Kunden försummat att förvara sina användarkoder på ett omsorgsfullt sätt.

6.2. Administratör

Kunden väljer en Administratör och meddelar uppgifterna till Teboil. Teboil skickar Administratörens lösenord till Kunden när kundregistreringen godkänts. Kunden ansvarar för administrativt tillträde.  Byte av Administratör bör meddelas åt Teboil, så att en förändring kan träda i kraft.

Kundens Administratör skapar och upprätthåller övriga användares lösenord. Administratören har tillträde till alla delar av Tjänsten enligt Kundens rättigheter. De användare som förvaltas av Administratören, kan ha begränsade rättigheter. Administratören ansvarar för hur omfattande användarrättigheterna är hos övriga användare. IT-support till övriga andvändare hos Kunden sker via Administratören som också fungerar som kontaktperson mellan Teboil och Kunden vid ärenden gällande Extranet-tjänsten.

6.3. Anordningar

Kunden ansvarar själv för kostnaderna och funktionen av apparater, programvara, kommunikations- och dataförbindelser, som behövs för att kunna använda Tjänsten.

6.4. Material

Kunden ansvarar för att inte producera, skicka, spara eller på annat sätt behandla materialet så att det sker brott mot tjänsteproducentens rättigheter eller övriga rättigheter. Kunden ansvarar även för att materialet behandlas enligt god sed och myndigheternas bestämmelser. En kränkning av detta ansvar kan leda till skyldighet att ersätta orsakad skada samt till rättsliga åtgärder

7. Teboils ansvar och ersättningsskyldighet

7.1. Teboil ansvarar för att Tjänstens dataöverföring och behandling är behörigt med tanke på kryptering och dataskydd. Teboil upprätthåller Tjänsten så att den är huvudsakligen i bruk 24 timmar i dygnet under varje veckodag. Teboil kan temporärt stänga Tjänsten för t.ex. förändrings- eller reparationsarbete eller för åtgärder i programmets underhåll eller dylikt.

7.2. Teboil ansvarar inte för eventuella enskilda fel i information eller för stavfel i rapporter som skapats med hjälp av Tjänsten. Teboil ansvarar inte heller för direkt eller indirekt skada som orsakats av försening, förkommande eller förändring av information, avbrott eller störning i dataöverföring, som orsakats av tekniska fel, serviceavbrott eller installationsarbete i av Teboil oberoende data- eller dataöverföringssystem.

8. Förändring i användarvillkoren

8.1. Teboil har rätt att göra ändringar i Användarvillkoren och meddela om förändringarna. Alla sådana förändringar i användarvillkoren måste ske skriftligen.

9. Användarvillkorens giltighetstid, uppsägning och upphävning

9.1. Kundens rätt att använda Tjänsten enligt Användarvillkoren träder i kraft då Teboil bekräftar Kundens registrering och skickar Administratören användarkoder till Kunden.

Teboil kan säga upp Tjänsten med en uppsägningstid på 30 dagar. Kunden kan säga upp Tjänsten med en 15 dagars uppsägningstid.

9.2. Uppsägning och avbrytning av nyttjanderätt

Teboil kan utan uppsägningstid säga upp eller avbryta Kundens nyttjanderätt, som baserar sig på dessa Användarvillkor, ifall Kunden inte använder eller om Teboil misstänker att Kunden inte kommer att använda tjänsten i enlighet med Användarvillkoren, övriga bindande produkt- eller servicevillkor, lag eller god sed, eller om Kunden använder eller försöker använda Tjänsten eller dess funktioner på ett sätt som äventyrar datasäkerheten eller av annan motsvarande orsak.  

10. Andra villkor

10.1. Alla rättigheter (äganderätt, upphovsrätt och andra immaterialrättigheter) till Tjänsten och därtill hörande material som erbjuds av Teboil, tillhör Teboil eller dess licentiat. Rättigheterna till Övriga parter som erbjuder produkter och tjänster och till dem hörande material finns hos respektive parter eller deras licentiater.

10.2. Till avtalet tillämpas Finsk lag. Tvister avgörs i Helsingfors Tingsrätt.