Suorituskykyluokitukset

Moottoriöljyjen luokitukset

SAE-viskositeetti

Viskositeetti määrittää öljyn juoksevuuden ottamatta kantaa öljyn muuhun suorituskykyyn. Moottoriöljyjen viskositeetti ilmaistaan SAE-luokituksen (Society of Automotive Engineers) avulla. Nykyisin käytetään lähes yksinomaan moniasteöljyjä, joissa öljyn viskositeetti ilmoitetaan kaksiosaisena
lukuna, kuten esimerkiksi 5W-30. Ennen väliviivaa oleva numero- ja kirjainyhdistelmä kuvaa öljyn kylmäjuoksevuusominaisuuksia (Winter) ja viivan jälkeinen luku kertoo öljyn viskositeetin kuumassa, 100 °C lämpötilassa. 

On olemassa vielä myös ns. yksiasteisia öljyjä, kuten esimerkiksi SAE 30 -luokkaan kuuluva Teboil Power D SAE 30, jonka viskositeetti on määritetty vain kuumassa lämpötilassa. Tällaisia öljyjä käytetään nykyisin enää lähinnä tietyissä vaihteisto- ja erityissovellutuksissa.

W-luokkaa määritettäessä viskositeetin mittaus perustuu kylmän kampikammion jäljittelijään (CCS-laite). Pumpattavuuden rajalämpötila taas kuvaa alinta lämpötilaa, jossa moottorin öljypumppu pystyy siirtämään öljyä voitelujärjestelmässä. Sitä voidaan pitää alhaisimpana turvallisena kylmäkäynnistyslämpötilana. W-luokkiin liittyy kuitenkin samaan aikaan myös vaatimus minimiviskositeetista 100 °C lämpötilassa.

Kullekin luokalle on määritetty viskositeetin minimi- ja maksimiarvot 100 °C lämpötilassa. Luokitukseen kuuluu myös minimiarvo HTHS-viskositeetille (High Temperature High Shear Rate). HTHS-viskositeetin mittaus tehdään erityisellä mittalaitteella,jossa öljyyn kohdistetaan leikkaava voima 150 °C lämpötilassa.Tällä testillä mitataan öljyn viskositeetin pysyvyyttä kuumissa ääriolosuhteissa.

SAE-luokka CCSviskositeetti cP/°C Pumpattavuuden
rajalämpötila, °C
Viskositeetti CSt/100 °C
minimi               maksimi
HTHS cP***
0 W 6.200 / -35 -40 3,8 -  
5 W 6.600 / -30 -35 3,8 -  
10 W 7.000 / -25 -30 4,1 -  
15 W 7.000 / -20 -25 5,6 -  
20 W 9.500 / -15 -20 5,6 -  
25 W 13.000 / -10 -15 9,3 -  
8 - - 4,0 < 6,1 1,7
12 - - 5,0 < 7,1 2,0
16 - - 6,1 < 8,2 2,3
20     6,9 < 9,3 2,6
30     9,3 < 12,5 2,9
40     12,5 < 16,3 3,5*
40     12,5 < 16,3 3,7**
50     16,3 < 21,9 3,7
60     21,9    < 26,1 3,7

                                     

*) Viskositeettiluokat SAE 0W-40, 5W-40 ja 10W-40.
**) Viskositeettiluokat SAE 15W-40, 20W-40, 25W-40 ja 40.
***) Minimiviskositeetti 150°C:n lämpötilassa HTHS-kokeessa.

API-luokitus

Moottoriöljyjen API-luokitus on syntynyt ja sitä kehitetään API:n (American Petroleum Institute), ASTM:n (American Society for Testing and Materials) ja SAE:n yhteistyönä.

API-luokituksiin sisältyy erilaisia suorituskykyvaatimuksia esimerkiksi männän puhtauden, männänrenkaiden kulumisen suhteen erilaisia testimoottoreita käyttäen.

Moottoriöljyjen API-luokituksissa on perinteisesti ollut kaksi luokitusryhmää: S-kirjaimella alkavat luokitukset bensiinimoottoreille ja C-kirjaimella alkavat ryhmät dieselmoottoreille. Vuonna 2016 järjestelmään julkaistiin F-luokitussarja, johon kuuluvat polttoainetta säästävät uusille dieselmoottoreille suunnitellut öljyt.

Bensiinimoottoriöljyt

 • SC, SD, SE, SG ja SH ovat vanhoja luokituksia, jotka voivat esiintyä vanhemmissa ajoneuvoissa.
 • SJ: 1996 käyttöönotettu luokitus, joka on kehitetty moottoreiden entistä tiukempien päästö- ja suorituskykyvaatimuksien mukaiseksi.
 • SL: 2001 käyttöönotettu luokitus, jossa otetaan huomioon parempi polttoainetalous, parempi suoja katalysaattorille ja muille päästöjä vähentäville osille ja mahdollisuus pidennetyille öljynvaihtoväleille. Testit ja testirajat ovat merkittävästi vaativammat kuin SJ-luokituksessa.
 • SM: 2005 käyttöönotettu luokitus, jossa parannettu moottorin suojaa kulumista vastaan, kylmäominaisuuksien säilyvyyttä käytönaikana ja hapettumisenkestoa verrattuna SL-luokkaan.
 • SN: 2010 esitelty luokitus, jossa tiukemmat raja-arvot mm. mäntien puhtaudelle, lietteen syntymiselle ja yhteensopivuudelle tiivistemateriaalien kanssa.
Dieselmoottoriöljyt
 • CB, CC, CE, CD ja CF ovat vanhoja luokituksia, jotka saattavat esiintyä vanhemmissa ajoneuvoissa.
 • CF-4: 1990 esitelty luokitus, joka tyypillinen vaatimus raskaasti kuormitetuille ja ahdetuille dieselmoottoreille
 • CF-2: Muuten sama kuin CF-4, mutta kaksitahtidieseleille.
 • CG-4: 1995 esitelty luokitus, joka täyttää amerikkalaisille raskaan kaluston dieseleille asetetut vaatimukset.
 • CH-4: Raskaan kaluston luokitus vuoden 1998 päästöstandardit täyttäville moottoreille, jotka on suunniteltu käyttämään rikitöntä tai vähärikkistä dieselpolttoainetta.
 • CI-4: 2002 voimaan tullut luokitus vähäpäästöisille moottoreille, jotka on suunniteltu täyttämään vuoden 2004 pakokaasupäästöjen vaatimukset. Erityisesti moottoreihin, joissa on pakokaasujenkierrätys (EGR).
 • CJ-4: 2006 voimaan tullut luokitus, joka vastaa eräiden 2007 ja myöhemmin markkinoille tulleiden tieliikenteessä käytettävien pääsääntöisesti amerikkalaisten vähäpäästöisten dieselmoottorien vaatimuksiin. Erityisesti se on tarkoitettu moottoreihin, jotka käyttävät vähärikkistä polttoainetta ja jotka mahdollisesti on varustettu uudentyyppisillä pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmillä.
 • CK-4: 2016 julkaistu luokitus (käytössä joulukuusta 2016 alkaen). Luokituksessa on entisestään kiristetty vaatimuksia erityisesti päästöjenhallintajärjestelmiä ajatellen.
Alhaisen viskositeetin dieselmoottoriöljyt

 

 • FA-4: Uusi luokitus ohuille polttoainetta säästäville öljyille. Öljy sopii käytettäväksi määrätyissä vuonna 2017 ja sen jälkeen valmistettavissa moottoreissa, jotka on suunniteltu käyttämään viskositeetiltaan ohutta öljyä. Öljyjen koostumus auttaa pakokaasun jälkikäsittelylaitteita säilyttämään toimintakykynsä. 

ACEA-luokitus

ACEA on eurooppalainen autonvalmistajien yhteistyöjärjestö, joka on kehittänyt nykyaikaiset eurooppalaiset autot ja käyttöolosuhteet
huomioivan moottoriöljyjen laatuluokituksen. ACEA-luokitus on jaettu moottorityyppien mukaan kolmeen pää-
ryhmään: bensiinimoottorit (A), kevyen kaluston dieselmoottorit (B) ja raskaan kaluston dieselmoottorit (E).
Vuonna 2004 tehdyssä uudistuksessa A- ja B-luokat yhdistettiin A/B-luokaksi. Lisäksi tuli uusi C-luokitus, joka on tarkoitettu
vaativilla pakokaasujen kierrätys- ja puhdistusjärjestelmillä varustetuille kevyen kaluston moottoreille.
C-luokan öljyt on suunniteltu erityisesti moderneilla päästöjenrajoitusjärjestelmillä varustetuille autoille. Näihin luokkiin
kuuluvissa öljyissä rikin, fosforin ja sulfaattituhkan määrät ovat on perinteisiä öljyjä alhaisempia, eli ne ovat niin sanottuja
Low/Mid SAPS -öljyjä.

Kevyen kaluston bensiini- ja dieselmoottoriöljyt
 • A1/B1: Kevyen kaluston bensiini- ja dieselmoottoreihin suunniteltuja pienikitkaisia ja matalaviskositeettisiä ns. polttoaineensäästö-öljyjä. A1/B1 -luokan öljyjen käyttö ei ole sallittu kaikissa ajoneuvoissa. Soveltuvuus on tarkistettava ajoneuvon huoltokirjasta.
 • A2/B2: Suunniteltu normaalikäyttöön ja normaaleille öljynvaihtoväleille. Luokitus esiintyy lähinnä vanhemmissa ajoneuvoissa. Voidaan korvata A3/B3 -luokan öljyillä.
 • A3/B3: Kevyen kaluston bensiini- ja dieselmoottoreihin suunniteltuja öljyjä moottorivalmistajien pidennetyille öljynvaihtoväleille.
 • A3/B4: A3/B3 -luokkaa vastaavia, mutta lisätty vaatimuksia suoraruiskutusdieselmoottoreille. Voidaan käyttää ajoneuvoissa, joissa vaatimus A3/B3.
 • A5/B5: Pienikitkaisia ja matalaviskositeettisiä öljyjä pidennetyille vaihtoväleille. Niiden käyttö ei ole sallittu kaikissa ajoneuvoissa. Soveltuvuus on tarkistettava ajoneuvon huoltokirjasta.

C1, 2, 3 ja 4 ovat ns. Low SAPS -öljyjä, joissa rikki, fosfori ja metallipohjaiset lisäaineet on pääosin korvattu uudemman teknologian lisäaineilla. Tämän Low SAPS -ominaisuutensa vuoksi nämä öljyt eivät vaikuta haitallisesti uudenaikaisten ympäristöystävällisempien moottorien pakokaasujärjestelmien toimintaan. Ohuita C1- ja C2-energiansäästö-öljyjä tulee käyttää vain moottoreissa, joihin ne on hyväksytty.

 • C1: Ohuita ns polttoaineensäästö-öljyjä, jotka alittavat erittäin tiukat Low SAPS -rajat.
 • C2: Ohuita ns polttoaineensäästö-öljyjä, jotka alittavat tiukat Low SAPS -rajat.
 • C3: Low SAPS -öljyjä, jotka alittavat tiukat Low SAPS -rajat. Sama Low SAPS -taso kuin C2:ssa, mutta pienempi polttonesteen säästövaatimus.
 • C4: Low SAPS -öljyjä, jotka alittavat erittäin tiukat Low SAPS -rajat. Lähes sama Low SAPS -taso kuin C1:ssä, mutta polttonesteen säästövaatimus vastaa C3:a.
 • C5: Erittäin ohuita polttoaineensäästö-öljyjä, jotka alittavat tiukat Mid SAPS -rajat. 
Raskaan kaluston dieselmoottoriöljyt.
 • E4: Erikoisöljy pitkille öljynvaihtoväleille useimpien valmistajien Euro 1–4 -moottoreihin. Ei sovellu hiukkassuodattimella varustettuihin moottoreihin ilman moottorivalmistajan erillistä ohjeistusta.
 • E5: Pääsääntöisesti Euro 1–3 -moottoreissa vaatimuksena esiintynyt luokka ajettaessa pidennetyillä öljynvaihtoväleillä.
 • E6: Raskaankaluston Low SAPS -öljy pitkille öljynvaihtoväleille.Tarkoitettu erityisesti niille eurooppalaisille Euro 1–6 -dieselmoottoreille, jotka ovat varustettuja vaativilla pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmillä.
 • E7: Erittäin korkean suorituskyvyn omaava pitkien vaihtovälien dieselmoottoriöljy moniin Euro 1–5 -vaatimukset täyttäviin dieselmoottoreihin. 
 • E9: Raskaan kaluston Mid SAPS -öljy, joka soveltuu moniin vaativilla pakokaasujen jälkikäsittelylaitteilla

  varustettuihin Euro 1–6 -dieselmoottoreihin. Voidaan käyttää myös ajoneuvoissa, joissa vaatimuksena on ACEA E7 tai E5.

CCMC-luokitus

Eurooppalaisten auton- ja voiteluaineiden valmistajien yhteisjärjestön CCMC-luokitus on poistunut virallisesti käytöstä jo 1996 ja sen tilalle on tullut uusi korvaava laatuluokitus ACEA. CCMC-luokituksia on edelleen mm. vanhempien autojen ohjekirjoissa ja voiteluöljysuosituksissa. Henkilö- ja pakettiautojen bensiinimoottoreihin tarkoitetut öljyt merkittiin G-kirjaimella ja dieselmoottoreihin tarkoitetut öljyt PD-tunnuksella. Raskaan kaluston dieselmoottoriöljyt merkittiin kirjaimella D.

Kaksitahtimoottoriöljyjen luokitukset

API-luokka

Kaksitahtimoottoriöljyjen suorituskykytaso määritetään API-luokituksella, joka perustuu laboratorio- ja moottorikokeisiin. Kaksitahtiöljyt jaetaan neljään eri API-luokkaan seuraavasti:

API-luokka Pääasiallinen käyttökohde
API-TA Mopojen, ruohonleikkureiden ja muiden vastaavien laitteiden kaksitahtimoottorit.
API-TB Mm. pienitehoiset moottoripyörät ja skootterit.
API-TC Maalla vaativissa olosuhteissa toimivien kaksitahtimoottorien voiteluun. Voidaan käyttää myös kun vaatimustasona on API-TA tai API-TB.
API-TD Erityisesti kaksitahtiperämoottoreiden voiteluun.


HUOM! API-TC- ja API-TD -luokat ovat rinnakkaisia eli kumpikaan ei voi korvata toista.

JASO

Japanilaisten moottorivalmistajien luokitus, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota öljyjen vähäiseen savunmuodostukseen. JASO:n vaatimustasot ovat: SA, FB , FC ja FD (vaativin viimeksi mainittuna).

NMMA

Perämoottorivalmistajien erikoisluokitus perämoottoreiden öljyille. Perämoottorivalmistajien suosituksissa yleisimmin esiintyvä luokitustaso on TC-W3.
Tässä luokituksessa painotetaan moottorin puhtaana pysymistä. Nelitahtimoottoreille yleisin luokitus on FC-W.

Vaihteisto- ja vetopyörästö-öljyjen suorituskykyluokat

SAE-viskositeettiluokitus

Vaihteisto- ja vetopyörästö-öljyjen viskositeetti ilmaistaan SAE-luokilla, jossa on moottoriöljyjen tapaan kahdenlaisia luokkia. Luvun perässä oleva W osoittaa, että öljyn viskositeetti on määritetty alhaisissa lämpötiloissa. Viskositeetin on pysyttävä taulukon ilmoittamissa lämpötiloissa 150 000 senttipoisin alapuolella, ja lisäksi täytettävä määrätyt minimivaatimukset 100 °C lämpötilassa. Ilman W-kirjainta oleville SAE-luokille on viskositeetin raja-arvot määritetty 100°C:n lämpötilassa.


Oheisesta taulukosta selviää kunkin luokan viskositeetin raja-arvot. On tärkeää huomata, että vaihteistoöljyjen viskositeettiluokat eroavat moottoriöljyjen vastaavista luokista.

Vaihteisto- ja vetopyörästö öljyjen SAE-luokitus:
SAE-luokka Maksimilämpötila
150.000 cP:n 
viskositeetille

Viskositeetti cSt 100 ºC
Min/Max 

70 W -55 4,1 / -
75 W -40 4,1 / -
80 W -26 7,0 / -
85 W -12 11,0 / -
65   3,8 / < 5,0
70   5,0 / < 6,5
75   6,5 / < 8,5
80   8,5 / < 11,0
85   11,0 / < 13,5
90   13,5 / < 18,5
110   18,5 / < 24,0
140   24,0 / < 32,5
190   32,5 / < 41,0
250   41,0 / -

API-luokat

 • GL-1: Vaihteistoöljy, joka ei sisällä paineenkesto- eli EP-lisäaineita. Käytetään vaihteistoissa, joissa on alhaiset liukunopeudet.
 • GL-4: Melko runsaasti EP-lisäaineistettu öljy, jota käytetään useimpien autojen käsivalintaisissa vaihteistoissa.
 • GL-5: Erittäin runsaasti EP-lisäaineistettu öljy raskaaseen käyttöön. Useimpien nykyaikaisten autojen ja työkoneiden hypoidivetopyörästöihin, joissa esiintyy suuria nopeuksia, korkeita lämpötiloja ja iskumaisia kuormitushuippuja.

HUOM! Käytä aina vain suositusten mukaista API GL -luokkaa.

Ajoneuvot, joiden vetopyörästöt on varustettu kitkalukolla, vaativat yleensä erikoislisäaineistuksen varmistamaan kitkalukon tasaisen toiminnan. Vetopyörästö-öljyissä, joissa on kitkalukon toimintaa parantava lisäaineistus, käytetään yleensä lisämerkintää LS tai Limited Slip (esim. Teboil Hypoid LS).

Automaattivaihteistoöljyt

Automaattivaihteistoöljy (ATF) on yksi automaattivaihteiston tärkeimmistä komponenteista. Se voitelee vaihteiston kytkimet, vaihteet ja laakeroinnit ja välittää hydrauliikkaöljyn tavoin moottorilta tulevan väännön ja voiman momentinmuuntimelta itse vaihteistoon. Lisäksi se toimii jäähdytinaineen tavoin viilentäen vaihteistoa. Automaattivaihteistojen toiminnan kannalta on oleellista, että öljyn kitkakäyttäytyminen pysyy suunniteltuna koko öljyn käyttöajan. Erilaisilla ATF-öljyillä kitkakäyttäytyminen saattaa poiketa toisistaan hyvinkin suuresti, joten öljyä valittaessa tulee varmistua siitä, että valittu öljy on käyttökohteeseen juuri oikeanlainen. Esimerkiksi tavanomaisemmassa GM Dexron-tyyppisessä vaihteistoöljyssä kitkakerroin kasvaa liukunopeuden noustessa, kun taas iäkkäämmissä Ford F/G-tyypin vaihteistoöljyssä kitkakerroin on korkea jo alhaisilla liukunopeuksilla.

Dexron-luokitusjärjestelmä on taaksepäin korvaava eli uudemmalla luokituksella voidaan korvata aiempi, vanhempi luokitus. Näin ollen esim. Dexron III korvaa varhaisemman Dexron II-luokituksen.

Pääsääntöisesti nykyisissä Eurooppalaisissa ja Japanilaisissa automaattivaihteistoissa autovalmistajien omien merkkikohtaisten luokitusten lisäksi edellytetään tyypillisesti ZF:n tai Aisin Warnerin (JWS) luokitusten mukaisten vaihteistoöljyjen käyttöä. Nämä öljyt tyypillisesti ylittävät myös useimmat Dexron-vaatimukset korkeampien suorituskykyvaatimusten johdosta. Valikoimastamme täyssynteettinen Teboil Fluid S on huipputuote monien eri autovalmistajien uudehkoille automaattivaihteistoille, sen suorituskyvyn ylittäessä useiden eri automaattivaihteistovalmistajien vaatimukset.