Ympäristövastuu ja turvallisuus

Oy Teboil Ab noudattaa kaikessa toiminnassaan Suomen lakeja ja asetuksia sekä pyrkii toimimaan ihmisen terveydelle ja ympäristölle mahdollisimman turvallisella tavalla.

Huoltoasemat, automaattiasemat ja D-automaatit

Teboilin jakeluasemilla toteutetaan Valtioneuvoston asetusta 444/2010 nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista.

Uusien tai uusittavien Teboil-jakeluasemien rakentamisessa noudatetaan uusinta jakeluasemastandardia SFS 3352, joka sisältää erityyppisten jakeluasemien rakennemallit viimeisimmän parhaan rakentamiskäytännön mukaisesti.

Jokaisella Teboil-jakeluasemalla on ajantasainen pelastussuunnitelma, räjähdyssuojausasiakirjat sekä toimintaohjeet öljyvahingon varalta.

Kaikissa kohteissa ja projekteissa noudatetaan lisäksi Teboilin omaa turvallisuusohjetta projektityö- ja kunnossapitokäyttöön. Purku- ja PIMA-työmaille on omat työturvallisuusohjeensa.

Polttoainehöyryjen talteenotto

Kaikilla Teboilin jakeluasemilla on käytössä Stage 1 -direktiivin mukainen polttoainehöyryjen talteenotto, jossa maanalaisissa säiliöissä oleva höyry kerätään säiliöiden täyttövaiheessa takaisin säiliöautoon ja toimitetaan edelleen nesteytettäväksi.

Osalla jakeluasemista on myös Stage 2 -direktiivin mukainen polttoainehöyryjen talteenotto, jossa tankkauksen yhteydessä muodostuva sekä tankattavan auton bensiinisäiliöstä tuleva höyry kerätään maanalaisiin säiliöihin jakelulaitteissa olevan pumpun avulla.

Autopesu

Teboil käyttää autopesukoneissaan vain hyväksyttyjä pesuaineyhdistelmiä ja huolehtii jätevesien käsittelystä määräysten mukaisella tavalla. Öljynerotin erottaa jätevedestä muun muassa pesuliuottimet ja liuenneet öljyt, jotka toimitetaan asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.

Energiansäästö

Teboilin jakeluasemien mittarikatosten valaistusta ollaan parhaillaan uudistamassa energiatehokkailla LED-valoilla.

Voiteluaineet

Teboil-voiteluaineet valmistetaan Suomessa Haminan voiteluainetehtaalla, jossa on käytössä

  • ISO 9001:2015 -laadunhallintajärjestelmä,
  • ISO 14001:2015 -ympäristöjärjestelmä sekä
  • ISO 45001:2018 -työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä.

Voiteluaineiden tuotannossa noudatetaan ympäristöohjelmaa, jonka päämääränä on ympäristövaikutusten minimointi ja ympäristöluvan vaatimusten noudattaminen. Tehtaan energian ja veden kulutusta seurataan ja kulutuksen taso pyritään vakiinnuttamaan. Jätteen määrää seurataan jatkuvasti ja jätehuolto on suunnitelmallista. Lajittelun ansiosta jätteiden hyötykäyttö on tehokasta ja ongelmajätteet hävitetään asianmukaisesti. Tuotannossa minimoidaan öljyvuodot sekä mahdollisten vuotojen vaikutukset.

Osana tehtaan laatujärjestelmää on turvallisuusohjelma, jonka tavoitteena on työtapaturmien estäminen. Ohjelmaan sisältyy mm. työympäristön siisteydestä huolehtiminen, turvalaitteiden määräaikaistarkastukset sekä henkilöstön työhyvinvoinnin seuraaminen.

Uusien voiteluaineiden suunnittelussa otetaan huomioon myös ympäristönäkökohdat. Uudenaikaiset moottoriöljyt auttavat parantamaan polttoainetaloutta ja säilyttävät pakokaasujen jälkikäsittely-järjestelmän toimintakyvyn. Ne mahdollistavat myös entistä pidemmät öljynvaihtovälit, joka vähentää jäteöljyn määrää sekä voiteluaineiden valmistuksessa käytettävien uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä. Myös voimansiirtoöljyjen tuoteryhmässä on öljyjä, jotka pienentävät voimansiirron häviöitä ja siten pienentävät energian kulutusta.

Hydrauliikkaöljyjen tuotekehityksen viimeaikaisena painopisteenä ovat olleet tuotteet, jotka mahdollistavat hydrauliikkajärjestelmissä korkeamman hyötysuhteen ja parantuneen energiatalouden niin liikkuvassa kalustossa kuin teollisuudessa. Valikoimassa on myös ympäristönäkökohdat edellä kehitettyjä biohajoavia öljyjä, joilla on ympäristöystävällisyyden lisäksi myös erinomainen tekninen suorituskyky.

Logistiikka

Oy Teboil Ab pyrkii toimimaan ihmisen terveydelle ja ympäristölle mahdollisimman turvallisella tavalla. Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiössä on Terveys-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmä, johon kuuluvat ohjeet, säännöt ja määräykset sekä muut paikalliset asetukset, joiden noudattaminen on pakollista sekä yhtiön työntekijöille että urakoitsijoille ja aliurakoitsijoille.

  • Kuljettajakoulutusten avulla varmistetaan, että Teboilin sopimusliikennöitsijöiden säiliöautokuljettajilla on ajanmukaiset tiedot ja taidot polttoaineiden turvalliseen lastaamiseen, kuljettamiseen ja purkamiseen liittyen.

  • Teboilin terminaalialueilla voivat operoivat ainoastaan terminaaleille koulutetut ja hyväksytyt kuljettajat.