Juridiskt meddelande

Juridiskt meddelande och allmänna bruksvillkor

Välkommen till Teboils webbplats (www.teboil.fi). På användningen av den här webbplatsen tillämpas dessa allmänna bruksvillkor, som det förutsätts att användaren ska bekanta sig med före bruket av webbplatsen.

1. Allmänna bruksvillkor

Det anses att användaren genom att använda den här webbplatsen har godkänt dessa allmänna bruksvillkor för webbplatsen. Teboil förbehåller sig rätt att andra dessa bruksvillkor utan förhandsmeddelande.

2. Informationen och användningen

All den information som finns på denna webbplats är avsedd att vara generell och informativ och därför borde man i princip få all information bekräftad av företrädare för Teboil.

Användaren är berättigad att använda den information och det material som finns på denna webbplats endast personligt och icke-kommersiellt. Användaren har inte rätt att ändra, behandla eller redigera någon som helst information som finns på denna webbplats utan på förhand givet skriftligt bifall av Teboil. Brott mot dessa allmänna bruksvillkor kan leda till civil- och/eller straffrättsligt ansvar i enlighet med gällande rätt. 

3. Rättigheter

Teboil äger och förbehåller sig rättigheterna till den information och det material som finns på webbplatsen. Alla TEBOIL-namn, kännemärken, symboler, produkter och denna webbplats övriga innehåll är skyddade av Teboils (och/eller dess kunders och samarbetspartners) upphovsrätter, och är sina rättsinnehavares egendom. Obehörigt bruk kan göra intrång på dessa rättigheter.

4. Ansvarsfrihet för tredje parters material

Teboil kan inte kontrollera något material eller innehåll på tredje parters webbplatser, till vilka den här webbplatsen innehåller länkning eller hänvisning och Teboil påtar sig inte ansvar för information eller innehåll som ingår på tredje parters webbplatser.

5. Användbarhet

Eftersom den här webbplatsen erbjuder bara information av allmän natur, förbehåller sig Teboil rätten att när som helst utan förhandsmeddelande ändra webbplatsen och det material som ingår på den. Teboil förbinder sig inte till att uppdatera någon information på webbplatsen, och ansvarar sålunda inte för att informationen till alla delar är up-to-date. Teboil eller dess anställda, ledning, tjänstemän, agenter eller företrädare eller koncernbolagen är inte ansvariga för några kostnader, ansvar eller skador i anslutning till bruket av denna webbplats eller på sidorna befintlig information eller information som eventuellt saknas på den. Teboil kan när som helst avsluta eller hindra bruket av denna webbplats eller en del av den. 

6. Skadligt innehåll

Teboil har vidtagit skäliga åtgärder för att försäkra sig om en trygg användbarhet av denna webbplats, men trots det är enbart användarna ansvariga för bruket av anti-virus i fråga om nerladdning och bruk av denna webbplats och den information och det material som ingår på den. Det rekommenderas att man använder ett vederbörligen uppdaterat antivirusprogram.

7. Integritet och principerna för informationsinsamling

I samband med användningen av den här webbplatsen samlas det inte personliga data om användaren förutom de situationer, där användaren frivilligt överlåter sådan information.

8. Ansvarsbegränsning

Genom att använda den här webbplatsen godkänner användaren att Teboil inte är ansvarig inför användaren eller någon annan för några som helst skador eller förluster på några som helst grunder. 

9. Allmänna bestämmelser

Om det skulle anses att någon del av de här allmänna bruksvillkoren skulle vara i strid med absolut lagstadgande eller i övrigt inte verkställbar, inverkar en sådan punkt dock inte till övriga delar på behörigheten och giltigheten av dessa allmänna bruksvillkor.

På dessa allmänna bruksvillkor och användningen av denna webbplats tillämpas finsk lag med undantag för dess stadganden om lagval. De meningsskiljaktigheter och tvister som eventuellt orsakas av dessa allmänna bruksvillkor och användningen av denna webbplats behandlas vid Helsingfors tingsrätt.