Allmänna leveransvillkor för företag och samfund

ALLMÄNT

Dessa försäljningsvillkor tillämpas mellan Säljaren (Oy Teboil Ab) och Köparen gällande försäljning, leveranser, olika former av service, ansvarsfrågor och prissättning. Försäljningsvillkoren tillämpas för Säljarens leveranser av bensin, dieselolja, lätt brännolja och tjock brännolja till Köparens cisterner.

UPPKOMST AV AVTAL

Avtalet uppkommer då Köparen godkänner Säljarens offert. Köparen måste i god tid, före leveranserna påbörjas, ge tydlig information gällande leveransadresser samt information om cisterner, lokala kontaktpersoner, ifall det finns begränsningar angående leveranstidpunkt och information gällande leveransadressernas faktureringsadresser samt möjliga nödvändig referenser som skall användas. Genom att underteckna avtalet godkänner Köparen Säljarens offert och bekräftar samtidigt att uppgiven information är korrekt.

AVTALETS GILTIGHETSTID

Avtalet är i kraft enligt godkänt anbud.

REKLAMATIONER

Eventuella reklamationer måste göras inom 8 dygn från fakturans datum. Reklamationer angående leveranser och produkter görs till telefonnummer 0800 183 20, anmärkningar angående pris till telefonnumret 020 331 900.

ÄNDRING AV ADRESSER OCH KONTAKTUPPGIFTER

Köpare är skyldig att informera Säljaren omedelbart om eventuella ändringar gällande leverans- och kontaktuppgifter, fakturerings- och leveransadresser, förändringar av konsumtionsmängder hos automatpåfyllningsobjekt, samt övriga funktioner som påverkar direkt eller indirekt på kraven som ställs på Säljaren för att denna skall kunna fullfölja överenskomna leveranskrav. Säljaren ansvarar icke för skador som uppkommit till följd av att Köparen försummat sitt ansvar att ge ut tillräcklig information.

LEVERANSVILLKOR

Normal form av leverans är leverans enligt beställning. Säljarens normala leveranstid är 3-5 vardagar efter beställning, om det inte särskilt har överenskommits om en viss bestämd leveranstid. Ifall att det råder stor tillfällig efterfrågan, eller under exceptionella väderleksförhållanden, kan leveranstiden vara längre än den normala. Köparen ansvarar för att
framkomligheten till leveransstället är tillräckligt god och att det går tryggt att röra sig med tankbilen och att vägen inte skadas. Köparen ansvarar för teknisk trygghet, saklig rengöring av oljebehållare, samt att teknisk apparatur är tillräckligt säker och trygg och kan användas enligt myndigheternas anvisningar. Om man inte kan komma tryggt fram till leveransplatsen eller om Köparens tekniska apparatur inte är i enlighet med myndigheternas krav, har Säljaren rätt att avstå från leverans.

FASTA LEVERANSER

Säljare och Köpare kan komma överens om så kallade fasta leveranser till Köparens cistern enligt följande: Brännoljan levereras automatiskt enligt Säljarens och Köparens allmänna avtalsvillkor. Enligt överenskommelse kan fasta leveransen ske dagligen, varje vecka eller med längre intervaller. Vid behov, kan leveransen avtalas för bestämd dag (dagar), dock inte för specifika klockslag. Fasta leveranser lämpar sig för leveransadresser där konsumtionen är stabil, och inte påverkas av variationer i väderleksförhållandena, produktionsmängder eller andra aktiviteter i produktion av värme eller annan form av energi.

Säljaren kommer överens med Köparen om all nödvändig information angående cisterner, leveransadresser, fasta leveransmängder samt leveransintervaller. I samband med varje leverans, levereras överenskommen mängd. Säljaren kan även vid behov leverera en större mängd än överenskommet, förutsatt att det är möjligt med tanke på tankbilens kapacitet och med hänsyn till de övriga leveransadresserna. Ifall överenskommen mängd inte ryms i cisternen på grund av orsak som är beroende av Köparen, har Säljaren rätt att debitera för de uppkomna tilläggskostnaderna. Köparen ansvarar för att informera Säljaren om eventuell förändring i leveransintervallet, förändring av konsumtionsmängder som avviker från det överenskomna, ändring av bränsletyp från sommarkvalitet till vinterkvalitet och vice versa. Säljaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av att produkten tagit slut, om leveranserna har skett enligt överenskommelse.

Cisternens storlek måste vara tillräckligt stor med tanke på konsumtionsmängd. Leveranserna sker i regel mellan måndag och fredag.

AUTOMATISK PÅFYLLNING ENLIGT TEMPERATUR

Automatisk påfyllning enligt temperatur lämpar sig för fastigheter där brännolja används för uppvärmning. Säljaren ansvarar för automatisk påfyllning av Köparens cistern, där impulsen för leverans sker enligt ett kalkyleringsprogram som beaktar lokala väderlekstemperaturer. Förutsättningen för en fungerande automatisk påfyllning är att Köparen enbart använder Säljarens produkter i sin cistern.

För att ansluta en cistern till automatpåfyllningssystemet måste Köparen meddela cisternstorlek, fastighetens uppskattade årliga förbrukningsmängd samt kontaktuppgifterna till den person som ansvarar för fastigheten. Köparen måste ytterligare informera Säljaren om eventuella undantag som påverkar konsumtionen, tidpunkter för service av cisterner, förändringar av total cisternvolym samt förändring av uppvärmningsvolym.

Automatisk påfyllning enligt temperatur lämpar sig inte för objekt där man vid sidan om brännolja även använder andra former av energi eller då konsumtionen i hög grad är beroende av användning av varmvatten eller övriga variationer som påverkar konsumtionen. Minsta möjliga storlek på cistern är 3000 liter. Säljaren förbehåller sig rätten att inte godkänna alla kunder till detta leveranssystem. Båda parterna har rätt att säga upp avtalet med ett skriftligt meddelande.

OÖVERKOMLIGT HINDER

Vid oöverkomligt hinder (force majeure) har försäljaren rätt att skjuta upp eller begränsa leveranser till senare tidpunkt utan att det leder till ersättningsskyldighet.

LEVERANSER

Produkterna levereras till kundens cistern med tankbil. Faktureringsmänden räknas utgående från bilens kalibrerade vätskemätare eller i frågan om tjock brännolja, utgående från uppvägd bil. För att kunna fylla cisternen krävs att kunden har installerat ett så kallat överfyllningsskydd. Ägandeförhållandet av bränslet övergår till köparen då påfyllningen har skett. Produkterna har inte returneringsrätt.

MINIMILEVERANS

Minsta möjliga leveransparti per cistern för eldningsolja och motorbrännolja är 1000 liter, för bensin och dieselolja 1500 liter. För tjock brännolja är minsta leveranspartiet ett så kallat dellass, som antingen är dragaren eller släpet. Ifall beställda leveransmängden är minst lika stort som minsta möjliga leveransparti, men beställningsmängden inte ryms i Köparens cistern, har säljaren rätt att debitera det frakttillägg som för tillfället gäller.

LEVERANS- OCH SERVICEAVGIFTER

Minimileveranstillägg
- Lätt brännolja                   50,00 euro
- Diesel                               50,00 euro
- Tung brännolja                 75,00 euro

Nödleveransavgift             200,00 euro
Helgtillägg                         350,00 euro

PRODUKTER

Köparen är medveten om hur lagring av varan påverkar dess användbarhet. I frågan om användning till uppvärmning är grumlingstemperaturen den lägsta temperatur under vilken oljan kan användas och lagring bör därför alltid ske i temperaturer som överstiger denna. I fall det finns orsak att misstänka att temperaturen sjunker under grumlingstemperaturen antingen i cisternen eller i rören, rekommenderar Säljaren användning av vinterkvalitet. Produktspecifikationerna på Säljarens produkter hittas på www.teboil.fi.

BETALNINGSTID OCH FÖRSENINGSVILLKOR

Säljaren och Köparen avtalar om betalningstiden i samband med beställning. Vid en försenad betalning debiterar Säljaren en årlig förseningsränta för privatpersoner enligt räntelagen och för företagskunder 16 %. Dessutom har Säljaren eller Säljarens representant rätt att debitera Köparen på befogade betalningspåminnelse- och inkasso-kostnader.

ANSVARSFRÅGOR

Säljaren ansvarar för direkta kostnader som uppkommit på grund av att felaktig vara har levererats eller att man inte kunnat hålla överenskommen leveranstid. Ersättningsskyldigheten gäller inte indirekta kostnader, som till exempel minskad omsättning eller utebliven vinst. Ersättningens maximala belopp motsvarar priset på det parti som är felaktigt eller har levererats för sent.

Säljaren ansvarar inte för skador som orsakats av att Köparen uppgett felaktig eller bristfällig information, gjort fel i samband med beställning (fel produkt) eller på grund av att Köparen har försummat sitt ansvar att ge tillräckligt information. Köparen ansvarar för skador som förorsakats av felaktig installering av påfyllningsrör, cistern eller överfyllningsskydd, eller av att dessa tekniskt sett inte motsvarar myndigheternas rekommendationer.

Köparen ansvarar även för skador som uppkommit till följd av att man inte hindrat påfyllnad av cistern enligt myndigheternas förordningar efter att cisternen har tagits ur bruk (anslutningar, överfyllningsskydd och luftrör har inte avlägsnats m.m.).

Köparen är medveten om rekommendationerna att cisterner skall rengöras med 5 års intervall och att cisternerna bör granskas regelbundet. Säljaren ansvarar inte för skador som förorsakats av att orenheter i cisternerna.

Säljaren ansvarar inte för skada till Köparens eller Köparens produkt, ifall produkten förvarats felaktigt eller om felet har förorsakats av att produkten har blandats med annan än Säljarens vara i cistern eller i användningsobjektet.

LAG SOM TILLÄMPAS

I detta avtal tillämpas finsk lag med undantag av dess lagvalsregler.

TVISTER

Alla tvister som berör detta avtal löses i första hand genom förhandlingar. Om parterna inte kan genom förhandlingar komma överens om en tillfredställande lösning, avgörs tvisten i Helsingfors tingsrätt.