Allmänna leveransvillkor för företag och samfund

Allmänna leveransvillkor för konsumentkunder

ALLMÄNT

Dessa försäljningsvillkor tillämpas mellan Säljaren (Oy Teboil Ab) och Köparen gällande försäljning, leveranser, olika former av service, ansvarsfrågor och prissättning. Försäljningsvillkoren tillämpas för Säljarens leveranser av bensin, dieselolja, lätt brännolja och tung brännolja till Köparens cisterner.

UPPKOMST AV AVTAL

Avtalet uppkommer då Köparen godkänner Säljarens anbud. Köparen skall i god tid innan leveranserna påbörjas, ge exakta uppgifter gällande leveransstället samt information om cisterner, eventuella kontaktpersoner på leveransstället, tidsbegränsningar av leveranser och leveransställets faktureringsdata och eventuella referenser. Genom att underteckna avtalet godkänner Köparen Säljarens anbud och bekräftar samtidigt att uppgiven information är korrekt.

AVTALETS GILTIGHETSTID

Avtalet är i kraft enligt godkänt anbud.

REKLAMATIONER

Eventuella reklamationer skall anmälas inom 8 dygn från fakturans datum. Reklamationer angående leveransen och produkten anmäls till telefonnumret 0800 183 300 (avgiftsfri), anmärkningarna angående pris till telefonnumret 020 331 900 (samtalets prisuppgifter www.teboil.fi/ota-yhteytta).

ÄNDRING AV LEVERANS- OCH KONTAKTUPPGIFTER

Köparen är skyldig att omedelbart meddela Säljaren då leverans- och kontaktuppgifter ändras, om fakturerings- och leveransadresser, om ändringar i förbrukningsmängder hos automatpåfyllningsobjekt samt övriga normala åtgärder som påverkar kraven som ställs på Säljaren för att uppfylla avtalsförpliktelser. Säljaren ansvarar inte för skador som uppkommit till följd av att Köparen försummat sitt ansvar att ge ut tillräcklig information.

LEVERANSVILLKOR

Den normala leveransformen är leverans mot beställning. Säljarens normala leveranstid är 1–5 vardagar efter beställning, om det inte särskilt har överenskommits om en viss bestämd leveranstid. Med vardagar avses dagarna måndag–fredag, bortsett från helgdagar som inträffar på vardagar, samt julafton och midsommarafton.

På grund av stor efterfrågan, exceptionella väderleksförhållanden eller oöverstigligt hinder kan leveranstiden vara längre än den normalt. Köparen ansvarar för att framkomligheten till leveransstället är tillräckligt god under alla förhållanden och att manövrerandet av tankbilen är tryggt och att vägen inte skadas. Köparen ansvarar för anläggningens säkerhet, cisternernas tillbörliga rengöring samt anläggningens säkra tillgänglighet i enlighet med myndigheternas anvisningar. Om tankbilen inte tryggt kan komma fram till leveransplatsen eller Köparens utrustning inte uppfyller myndigheternas krav, har Säljaren rätt att vägra att leverera. Produkterna levereras till Kundens cistern med tankbil enligt Säljarens respektive leveranstidtabeller utan förhandsanmälan till Köparen.

FASTA LEVERANSER

Säljare och Köpare kan komma överens om så kallade fasta leveranser till Köparens cistern enligt följande: Brännolja levereras automatiskt enligt med avtalet mellan Säljaren och Köparen. Enligt överenskommelse kan leveransen ske dagligen, varje vecka eller med längre intervaller. Vid behov, kan leveransen avtalas för bestämd dag (dagar), dock inte för specifika klockslag. Fasta leveranser lämpar sig för leveransställen där konsumtionen är stabil, och inte påverkas av variationer i väderleksförhållandena, produktionsmängder eller andra aktiviteter i produktion av värme eller annan form av energi.

Säljaren kommer överens med Köparen om all nödvändig information angående cisterner, leveransadresser, fasta leveransmängder samt leveransintervaller. I samband med varje leverans, levereras överenskommen mängd. Säljaren kan även vid behov leverera en större mängd än överenskommet, förutsatt att det är möjligt med tanke på tankbilens kapacitet och med hänsyn till de övriga leveransadresserna. Ifall överenskommen mängd inte ryms i cisternen på grund av orsak som är beroende av Köparen, har Säljaren rätt att debitera Säljaren för de uppkomna tilläggskostnaderna. Köparen ansvarar för att informera Säljaren om eventuell förändring i leveransintervallet, förändring av Köparens konsumtionsmängder som avviker från det överenskomna, ändring av bränsletyp från sommarkvalitet till vinterkvalitet och vice versa. Säljaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av att produkten tagit slut, om Säljarens leveranser har skett enligt de avtalade leveransvillkoren.

Cisternens storlek måste motsvara förbrukningsmängden. Leveranserna sker i regel mellan måndag och fredag.

AUTOMATISK PÅFYLLNING ENLIGT TEMPERATUR

Automatisk påfyllning enligt temperatur lämpar sig för bostäder eller mindre fastigheter där lätt brännolja används för uppvärmning. Säljaren ansvarar för automatisk påfyllning av Köparens cistern med hjälp av ett kalkyleringsprogram. Förutsättningen för en fungerande automatisk påfyllning enligt temperatur är att Köparen enbart använder Säljarens produkter i sin cistern.

För att ansluta en cistern till automatpåfyllningssystemet måste Köparen meddela cisternstorlek, fastighetens uppskattade årliga förbrukningsmängd samt kontaktuppgifterna till den person som ansvarar för fastigheten. Köparen skall informera Säljaren om eventuella undantag som påverkar förbrukningen av brännolja i fastigheten, tidpunkter för service av cisterner, förändringar av total cisternvolym samt förändring av uppvärmningsvolym.

Automatisk påfyllning enligt temperatur lämpar sig inte för objekt där man vid sidan om  lätt brännolja även använder andra former av energi eller då behovet av lätt brännolja i hög grad är beroende av användning av varmvatten eller övriga variationer. Minsta möjliga storlek på cistern är 3 000 liter. Säljaren förbehåller sig rätten att inte godkänna fastigheter som Kund till automatisk påfyllning enligt temperatur. Båda parterna har rätt att med ett skriftligt meddelande säga upp automatisk påfyllning enligt temperatur.

OÖVERKOMLIGT HINDER

Vid oöverkomligt hinder (force majeure) har Säljaren rätt att skjuta upp, begränsa eller helt återkalla leveranser utan Säljarens ersättningsskyldighet.

LEVERANS

Produkterna levereras till Kundens cistern med tankbil. Faktureringsmängden räknas utgående från bilens kalibrerade vätskemätare eller i frågan om tung brännolja, utgående från uppvägd bil. En förutsättning för tömningsprocessen är ett fungerande överfyllningsskydd. Äganderätten övergår till Kunden efter att påfyllning skett. Produkterna har ingen returrätt.

MINIMILEVERANS

Minsta möjliga leveransparti per cistern för motorbrännolja är 1000 liter, för förnybar brännolja 2 000 liter, för bensin och dieselolja 1 500 liter, för tung brännolja ett dellass (antingen dragaren eller släpet). Om den av Köparen beställda mängden är åtminstone minimimängden, men det visar sig vid leveransen att mängden inte ryms i Köparens cistern, har Säljaren rätt att debitera Köparen det småleveranstillägg som för tillfället gäller.

Ifall leveransmängden p.g.a. Säljaren är mindre än beställningsmängden, kan den resterande mängden enligt separat överenskommelse levereras som restleverans (gäller endast lätt brännolja; minsta restleveransmängd 500 liter).

PRODUKTERNA

Köparen är medveten om lagerhållningens inverkan på oljans användbarhet. För uppvärmningsändamål är grumlingstemperaturen oljans lägsta brukstemperatur och oljan skall alltid lagras i ett utrymme vars temperatur är högre än oljans grumlingspunkt. Om det finns orsak att misstänka att oljans temperatur sjunker i rörledningen eller cisternen under grumlingspunkten, rekommenderar Säljaren användning av vinterkvalitet. Produktspecifikationer för Säljarens produkter finns på www.teboil.fi.

BETALNINGSTID OCH FÖRSENINGSVILLKOR

Säljaren och Köparen avtalar om betalningstiden i samband med beställning eller genom ett separat avtal mellan Säljaren och Köparen. Såvida inte betalningsvillkor har avtalats separat, följs det standardmässiga betalningsvillkoret för Köparen om 14 dagar netto. Vid en försenad betalning debiterar Säljaren dröjsmålsränta som för företagskunder uppgår till 16 %. Dessutom har Säljaren eller Säljarens representant rätt att debitera Köparen på befogade betalningspåminnelse- och inkassokostnader.

FAKTURAVILLKOR

Såvida inte annat avtalats, baseras produkternas faktureringspris på produkternas prisnivå på leveransdagen. När det gäller skatter och andra skatteliknande avgifter faktureras alltid enligt den skattesats som gäller på leveransdagen.

Säljaren fakturerar Kundens inköp baserat på leveranserna.  Oy Teboil Ab har rätt att ändra faktureringstidpunkt och fakturans betalningstid genom att meddela Kunden om ändringen i förväg. Dessutom har Teboil rätt att ta ut en avgift för användningen av tjänsten i enlighet med gällande prislista eller en annan avgift i ett avtal som ingåtts med Kunden.

Fakturan förfaller till betalning på det förfallodatum som anges på den. Om en betalning har fördröjts, om Kunden har överskridit den beviljade användningsgränsen eller Kunden i övrigt har agerat i strid med avtalsvillkoren, har Teboil rätt att belägga Kunden med köpförbud.

Teboil fakturerar Kunden med en elektronisk faktura (t.ex. e-post, e-faktura) för genomförda inköp. Kunden ansvarar för att behandla fakturan från det att Teboil har levererat fakturan med hjälp av de transaktionsdata som Kunden lämnat. Teboil ansvarar inte för dataöverföring mellan Kunden och Kundens operatör, och inte heller för skador orsakade av eventuella problem som uppstår vid överföringen. Kunden är skyldig att meddela Teboil via e-post om eventuella ändringar av överföringsdata fjorton (14) dagar innan ändringen träder i kraft.  E-fakturering träder i kraft när Säljaren har uppdaterat informationen i sina system. Om faktureringskanalen är en e-faktura måste Kunden, utöver e-fakturaadressen, meddela Teboil operatörskoden. I undantagsfall har Säljaren rätt att leverera fakturan till en alternativ faktureringsadress.

Om Kunden vill få sin faktura på papper eller inte har försett Teboil med den information som krävs för att skicka den elektroniska fakturan, kommer Teboil att leverera fakturan till Kunden i pappersform till den faktureringsadress som Kunden har angett.

ANSVARSFRÅGOR

Säljaren ansvarar för direkta skador som uppkommit på grund av defekt produkt eller att avtalad leveranstid inte har hållits. Ersättningsskyldigheten gäller inte indirekta skador, som till exempel minskad omsättning eller utebliven vinst. Ersättningens maximala belopp motsvarar priset på det parti som är felaktigt eller har levererats för sent.

Säljaren är inte ansvarig för skador orsakade av att Köparen gett felaktig eller bristfällig information, av fel vid beställning (fel produkt) eller av att Köparen försummat sin upplysningsplikt.

Köparen ansvarar för skador orsakade av att påfyllningsrören, cisternen och överfyllningsskyddet inte är rätt monterade eller att de inte uppfyller myndigheternas förordningar och rekommendationer. Köparen ansvarar också för skador orsakade av att cisternernas påfyllning enligt myndigheternas förordningar inte är förhindrad sedan cisternerna tagits ur bruk (påfyllningsaggregat, överfyllningsskydd och luftrör lämnats kvar osv.).

Köparen är medveten om att cisternernas rengöring rekommenderas ske med 5 års intervall och att cisternerna skall inspekteras med bestämda mellanrum. Säljaren ansvarar inte för skador som förorsakats av orenheter i cisternerna.

Säljaren ansvarar inte för skador på produkten eller som har drabbat Köparen, om produkten har förvarats felaktigt eller om skadan orsakats av uppblandning i cisternen eller på förbrukningsplatsen av en produkt som någon annan än Säljaren levererat.

TILLÄMPBAR LAG

I detta avtal tillämpas Finlands lag med undantag för dess lagvalsregler.

TVISTER

Alla tvister som härrör från detta avtal strävar man att i första hand avgöra genom förhandlingar. Om parterna inte via underhandlingarna når en lösning som tillfredsställer båda parter, avgörs tvistemålet i Helsingfors tingsrätt.

25.8.2022