Allmänna leveransvillkor för företag och samfund

ALLMÄNT

Dessa försäljningsvillkor tillämpas mellan Säljaren (Oy Teboil Ab) och Köparen gällande försäljning, leveranser, olika former av service, ansvarsfrågor och prissättning. Försäljningsvillkor anpassas för Säljarens leveranser av bensin, dieselolja, lätt brännolja och tjock brännolja till Köparens cisterner.

UPPKOMST AV AVTAL

Avtal uppkommer då Köparen godkänner Säljarens offert. Köparen måste i god tid, före leveranserna startar, ge tydlig information gällande leveransadresser samt information om cisterner, lokala kontaktpersoner, ifall det finns begränsningar angående leveranstidpunkt och information gällande leveransadressernas faktureringsadresser samt möjliga nödvändig referenser som skall användas. Genom att underteckna avtalet godkänner Köparen Säljarens anbud och bekräftar samtidigt att uppgiven information är korrekt.

AVTALETS GILTIGHETSTID

Avtalet är i kraft enligt godkänt anbud.

REKLAMATIONER

Eventuella reklamationer måste göras inom 8 dygn från fakturans datum. Reklamationer angående leveranser och produkter görs till telefonnummer 0800 183 301 (avgiftsfri), anmärkningar angående pris till telefonnumret 020 331 900 (pris på samtalet 8,8 snt/minut).

ÄNDRING AV ADRESSER OCH KONTAKTUPPGIFTER

Gällande eventuella ändringar som har att göra med: leverans och kontaktuppgifter, fakturerings- och leveransadresser, förändringar av konsumtionsmängder hos automatpåfyllningsobjekt samt övriga funktioner som påverkar direkt eller indirekt på kraven som ställs på Säljaren för att fullfölja överenskomna leveranskrav, är Köparen skyldig att informera Säljaren omedelbart. Säljaren ansvarar icke för skador som uppkommit till följd av att Köparen försummat sitt ansvar att ge ut tillräcklig information.

LEVERANSVILLKOR

Normal form av leverans är leverans enligt beställning. Säljarens normala leveranstid är 3-5 vardagar efter beställning, om det inte särskilt har överenskommits om en viss bestämd leveranstid. Ifall att det råder extrem stor tillfällig efterfrågan eller ovanliga väderleksförhållanden kan leveranstiden bli längre än normalt. Köparen ansvarar för att framkomligheten till leveransstället är tillräckligt god och att det går tryggt att röra sig med tankbilen och att vägen inte skadas. Köparen ansvarar för teknisk trygghet, saklig rengöring av oljebehållare samt att teknisk apparatur är tillräckligt säker och trygg och kan användas enligt myndigheternas restriktioner. Om man inte kan komma tryggt fram till leveranspunkten eller om Köparens tekniska apparatur inte fullföljer myndigheternas krav, har Säljaren rätt att låta bli att leverera.

FASTA LEVERANSER

Säljare och Köpare kan komma överens om så kallade fasta leveranser till Köparens cistern enligt följande princip: Brännoljan levereras automatiskt enligt Säljarens och Köparens allmänna avtalsvillkor. Man kan komma överens om dagliga leveranser, veckoleveranser eller leveranser som sker med längre mellanrum. Om behovet kräver, kan man även komma överens om leverans under bestämd dag (dagar), dock inte enligt leverans enligt ett visst klockslag. Fasta leveranser lämpar sig för leveransadresser där konsumtionen är stabil, icke beroende av variationer i väderleksförhållanden. Det får inte förekomma svår prognostiserbarhet på grund av användning av kompletterande form av energi samt variationer i konsumtionsmängd som påverkas av företagets produktion.

Säljaren kommer överens med Köparen om all nödvändig information angående cisterner, leveransadresser, fasta leveransmängder samt leveransfrekvenser. Vid varje leveranstillfälle levereras överenskommen mängd. Säljaren kan även vid behov leverera en större mängd än överenskommet, förutsatt att det är möjligt med tanke på tankbilens kapacitet för tillfället med tanke på de övriga leveransadresserna. Ifall att det inte ryms överenskommen mängd i cisternen på grund av orsak som beror på Köparen, har Säljaren rätt att debitera för de uppkomna tilläggskostnaderna. Köparen ansvarar för att informera Säljaren om eventuell förändring i leveransfrekvensen, förändring av konsumtionsmängder som avviker från överenskommet, ändring av förbrukning från sommarkvalitet till vinterkvalitet och vice versa. Säljaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av att produkten har tagit slut i fall att leveranserna har skett enligt uppgjord överenskommelse.

Cisternens storlek måste vara tillräckligt stor med tanke på konsumtionsmängd. Leveranserna sker i regel mellan måndag och fredag.

AUTOMATISK PÅFYLLNING ENLIGT TEMPERATUR

Automatisk påfyllning enligt temperatur lämpar sig för lokaler eller små fastigheter, där brännolja används för uppvärmning. Säljaren ansvarar för automatisk påfyllning hos Köparens cistern där impulsen för leverans sker enligt ett kalkyleringsprogram som beaktar lokala väderlekstemperaturer. Förutsättningen för att detta skall lyckas är att Köparen enbart använder Säljarens produkter i sin cistern.

För att kunna ansluta cisternen till systemet måste Köparen meddela cisternstorlek, fastighetens uppskattade årliga förbrukningsmängder samt kontaktuppgifterna till den person som ansvarar för fastigheten. Köparen måste ytterligare informera Säljaren om eventuella undantag som påverkar konsumtionen, tidpunkter för service av cisterner, förändringar av total cisternvolym samt förändring av uppvärmningsvolym.

Automatisk påfyllning enligt temperatur lämpar sig inte för objekt där man vid sidan om brännoljan även använder andra former av energi eller då konsumtionen i hög grad är beroende av användning av varmvatten samt övriga variationer som påverkar konsumtionen. Minsta möjliga storlek på cistern är 3000 liter. Säljaren förbehåller sig rätten att inte godkänna alla kunder till detta leveranssystem. Båda parter har rätt att säga upp avtalet genom ett skriftligt meddelande.

OÖVERKOMLIGT HINDER

Vid oöverkomligt hinder (force majeure) har försäljaren rätt att förflytta eller begränsa leveranser till senare tidpunkt utan att det leder till ersättningsskyldighet.

LEVERANSER

Produkterna levereras till kundens cistern med tankbil. Debiterad mängd räknas utgående från bilens kalibrerade vätskemätare eller i frågan om tjock brännolja, uppvägd bil. För att kunna fylla på cisternen krävs att kunden har installerat ett så kallat överfyllnads skydd. Ägandeförhållandet av bränslet övergår till köparen då påfyllnad har skett. Produkterna har inte returneringsrätt.

MINIMILEVERANS

Minsta möjliga leveransparti per cistern är för eldningsolja och motorbrännolja 1000 liter, för bensin och dieselolja 1500 liter, och för tjock brännolja är det frågan om såkallade del lass som är antingen en dragare eller ett släp. Ifall att den beställda leveransmängden är minst lika stort som minsta möjliga leveransparti, men det visar sig vid leveransen att mängden inte ryms i köparens cistern, har säljaren rätt att debitera det frakttillägg som för tillfället gäller.

Ifall leveransmängden är p.g.a. Säljaren mindre än beställningsmängden, kan den resterande mängden enligt separat överenskommelse levereras som restleverans (gäller endast lätt brännolja; minsta restleveransmängd 500 liter).

PRODUKTER

Köparen är medveten om hur lagring av varan påverkar dess användbarhet. I frågan om användning till uppvärmning är grumlingstemperaturen den lägsta temperatur under vilken oljan kan användas och lagring bör därför alltid ske i temperaturer som överstiger denna. I fall att det finns orsak att misstänka att temperaturen sjunker under grumlingstemperaturen antingen i cisternen eller i rören, rekommenderar Säljaren användning av vinterkvalitet. Produktspecifikationerna på Säljarens produkter hittas på www.teboil.fi.

BETALNINGSTID OCH FÖRSENINGSVILLKOR

Säljaren och Köparen avtalar om betalningstiden i samband med beställning. Vid en försenad betalning debiterar Säljaren en årlig förseningsränta för privatpersoner enligt räntelagen och för företagskunder 16 %. Dessutom har Säljaren eller Säljarens representant rätt att debitera Köparen på befogade betalningspåminnelse- och inkasso-kostnader.

ANSVARSFRÅGOR

Säljaren ansvarar för direkta kostnader som uppkommit på grund av att felaktig vara har levererats eller att man inte kunnat hålla överenskommen leveranstid. Ersättningsskyldigheten gäller inte indirekta kostnader, som till exempel minskad omsättning eller utebliven vinst. Ersättningens maximala belopp motsvara priset på det parti som är felaktigt eller har levererats för sent.

Säljaren ansvarar inte för skador som orsakats av att Köparen har uppgett felaktig eller bristfällig information, gjort fel vid beställning (fel produkt) eller på grund av att Köparen har misskött sitt ansvar att ge tillräckligt med information.

Köparen ansvarar för skador som förorsakats av felaktig installering av påfyllnings rör, cistern eller överfyllningsskydd, eller av att dessa tekniskt sett inte motsvarar myndigheternas rekommendationer. Köparen ansvarar även för skador som uppkommit till följd av att man inte hindrat påfyllnad av cistern enligt myndigheternas förordningar efter att cisternen har tagits ur bruk (anslutningar, överfyllningsskydd och luftrör har inte avlägsnats m.m.).

Köparen är medveten om rekommendationerna att cisterner skall rengöras med 5 års intervall och att cisternerna bör granskas regelbundet. Säljaren ansvarar inte för skador som förorsakats av att cisternerna har varit smutsiga.

Säljaren ansvarar inte för skadan hos Köparens produkt eller ifall att produkten har förvarats felaktigt av Köparen eller om felet har förorsakats av att produkten har blandats med annan än Säljarens vara i cistern eller hos användningsobjektet.