Yleiset toimitusehdot yritys- ja yhteisöasiakkaille

Kuluttaja-asiakkaan toimitusehdot

YLEISTÄ

Näitä myyntiehtoja sovelletaan Myyjän (Oy Teboil Ab:n) ja Ostajan välisessä myynnissä, toimituksissa, palvelumuodoissa, vastuissa ja hinnoittelussa. Myyntiehtoja sovelletaan bensiinin, dieselöljyn, kevyen polttoöljyn sekä raskaan polttoöljyn toimituksiin Myyjän toimesta Ostajan säiliöihin.

SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Sopimus syntyy Ostajan hyväksyessä Myyjän tarjouksen. Ostajan on annettava hyvissä ajoin ennen toimitusten aloittamista tarkat tiedot sopimukseen liittyvistä toimituskohteista säiliötietoineen, mahdollisista toimituskohteiden yhdyshenkilöistä, toimitusaikarajoitteista sekä toimituskohteiden laskutus- ja mahdolliset viitetiedot. Tilauksellaan Ostaja hyväksyy Myyjän tarjouksen ja vakuuttaa, että antamansa tiedot ovat oikeita.

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Sopimus on voimassa hyväksytyn tarjouksen mukaisesti.

REKLAMAATIOT

Mahdolliset reklamaatiot on ilmoitettava 8 vuorokauden kuluessa laskun päivämäärästä. Toimitukseen ja tuotteeseen liittyvät reklamaatiot ilmoitetaan puhelinnumeroon 0800 183 300 (maksuton), ja hintaan liittyvät huomautukset puhelinnumeroon 020 331 900 (puhelun hintatiedot www.teboil.fi/ota-yhteytta).

TOIMITUS- JA YHTEYSTIETOJEN MUUTOS

Toimitus- ja yhteystietojen muutoksesta, laskutus- ja toimitusosoitteista, automaattitäyttöjen kulutustietojen muutoksista sekä muista normaaleista Myyjän sopimusvelvoitteiden täyttämistä edellyttävistä toimenpiteistä on Ostaja velvollinen ilmoittamaan Myyjälle välittömästi. Myyjä ei vastaa Ostajalle Ostajan ilmoittamisvelvollisuuden laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista.

TOIMITUSEHDOT

Normaali toimitusmuoto on toimitus tilauksesta. Myyjän normaali toimitusaika on 1–5 arkipäivän kuluessa tilauksesta, ellei täsmällisestä toimitusajasta ole erikseen sovittu. Arkipäivillä tarkoitetaan päiviä maanantai - perjantai, lukuun ottamatta arkipäivälle osuvia pyhäpäiviä, sekä joulu- ja juhannusaattoa.

Voimakkaan kysynnän, poikkeuksellisten sääolosuhteiden tai ylivoimaisen esteen seurauksena toimitusaika voi olla normaalia pidempi. Ostaja vastaa siitä, että toimituskohteelle liikkuminen on kaikissa tilanteissa esteetön, että auton liikkuminen on turvallista ja tie säilyy vahingoittumattomana. Ostaja vastaa laitteiston turvallisuudesta, säiliöiden asianmukaisesta puhdistuksesta sekä laitteiston turvallisesta käytettävyydestä viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Mikäli säiliöautolla ei pääse turvallisesti toimituskohteeseen tai Ostajan laitteet eivät ole viranomaisohjeiden mukaiset, Myyjällä on oikeus olla toimittamatta. Tuotteet toimitetaan asiakkaan säiliöön säiliöautotoimituksella Myyjän kulloistenkin toimitusaikataulujen mukaisesti ilman Ostajalle tehtävää etukäteisilmoitusta.

KIINTEÄ TOIMITUS

Myyjä ja Ostaja voivat sopia kiinteästä polttonesteiden toimittamisesta asiakkaan säiliöön seuraavien periaatteiden mukaisesti: Polttonesteet toimitetaan automaattisesti Myyjän ja Ostajan välisen sopimuksen mukaisesti. Toimitustapahtuma voidaan sopia päivittäiseksi, viikoittaiseksi tai näitä harvemmin tapahtuvaksi. Toiminnan sitä edellyttäessä viikoittaisessa toimituksessa voidaan sopia toimituspäivä tai -päivät, ei kuitenkaan kellonaikaa. Kiinteä toimitus soveltuu toimituskohteisiin, jossa kulutus on vakaa, eikä ole riippuvainen sääolosuhteiden vaikutuksista, öljyllä tuotetun lämmön tai muun energiatarpeen, kuten tuotannon tai muun toimeliaisuuden vaihtelusta.

Myyjä sopii Ostajan kanssa säiliötiedoista, toimitusosoitteista, kiinteästä toimitusmäärästä ja toimitusrytmistä. Säiliöön toimitetaan sovittu määrä polttonesteitä kussakin purkutapahtumassa. Myyjä voi tarvittaessa purkaa myös sovittua määrää enemmän, mikäli säiliöauton kapasiteetti huomioiden muut purkukohteet sen sallivat. Mikäli säiliöön ei mahdu sovittua toimitusmäärää tai purkutapahtuma estyy Ostajasta johtuvasta syystä, on Myyjällä oikeus periä Ostajalta siitä Myyjälle syntyvät todennetut kustannukset. Ostaja on velvollinen ilmoittamaan Myyjälle sovitun toimitusrytmin muuttamisesta, Ostajan kulutuksessa syntyvästä poikkeavuudesta sovittuun, tuotelaadun muutoksesta kuten siirtymisestä kesälaadusta talvilaatuun ja päinvastoin. Myyjä ei vastaa tuotteen mahdollisesta loppumisesta aiheutuvista vahingoista, mikäli Myyjän toimitukset ovat tapahtuneet sovittujen toimitusehtojen mukaisesti.

Säiliön tilavuuden on oltava suhteessa kulutukseen. Toimitukset tapahtuvat maanantain ja perjantain välisenä aikana.

ASTEPÄIVÄTOIMITUS

Astepäivätoimitus sopii asuin- ja/tai pienkiinteistöihin, joissa kevyttä polttoöljyä käytetään kiinteistöjen lämmitykseen. Myyjä vastaa kevyen polttoöljyn automaattisesta toimittamisesta Ostajan säiliöön laskentajärjestelmänsä avulla. Astepäivätoimituksen edellytys on, että Ostaja käyttää toimituskohteessa yksinomaan Myyjän toimittamaa tuotetta.

Toimituskohteen liittämiseksi astepäivätoimitukseen Ostaja ilmoittaa toimituskohteen säiliötilavuuden, kiinteistön vuotuisen kulutusarvion sekä kiinteistön yhdyshenkilön puhelinnumeroineen. Ostaja on velvollinen ilmoittamaan Myyjälle kiinteistön polttoöljyn kulutuksessa tapahtuvat olennaiset poikkeamat, säiliöhuollon ajankohdat, säiliötilavuuden muutokset ja lämmityspinta-alan muutokset.

Astepäivätoimitus ei sovellu kohteisiin, joissa kevyen polttoöljyn rinnalla käytetään muita lämmitysmuotoja tai esimerkiksi kevyen polttoöljyn tarve on olennaisesti riippuvainen lämpimän veden käyttötarpeista ja niiden vaihteluista. Astepäivätoimituskohteen minimisäiliökoon tulee olla 3000 litraa. Myyjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä kiinteistöä astepäivätoimitusasiakkaaksi. Molemmilla osapuolilla on oikeus päättää astepäivätoimitus ilmoittamalla siitä kirjallisesti.

YLIVOIMAINEN ESTE

Ylivoimaisen esteen (force majeure) johdosta Myyjällä on oikeus siirtää, rajoittaa tai kokonaan peruuttaa toimitus ilman Myyjän korvausvelvollisuutta.

TOIMITUS

Tuotteet toimitetaan asiakkaan säiliöön autotoimituksella. Laskutusmääränä käytetään vaaittua nestemittarin osoittamaa määrää tai raskaan polttoöljyn osalta auton punnittua määrää. Purkutapahtuman edellytyksenä on toimiva ylitäytön estin. Omistusoikeus siirtyy asiakkaalle täytön tapahduttua. Tuotteilla ei ole palautusoikeutta.

MINIMITOIMITUS

Säiliökohtainen minimitoimituserä on moottoripolttoöljyllä 1000 l, uusiutuvalla polttoöljyllä 2000 l, bensiinillä ja dieselöljyllä 1500 l, raskaalla polttoöljyllä osakuorma (nuppi- tai perävaunukuorma). Mikäli Ostajan tilaama määrä on vähintään minimimäärä, mutta purkutapahtumassa Ostajan säiliöön mahtuu alle minimitoimitus, Myyjällä on oikeus periä siitä Ostajalta voimassa oleva pientoimituslisä.

Mikäli toimitus jää tilausta pienemmäksi Myyjästä johtuen, voidaan puuttuva määrä erikseen sovittaessa toimittaa jälkitoimituksena (koskee vain kevyttä polttoöljyä; pienin jälkitoimitusmäärä 500 litraa).

TUOTTEET

Ostaja on tietoinen varastoinnin vaikutuksista öljyn käytettävyyteen. Lämmityskäytössä samepiste on alhaisin öljyn käyttölämpötila ja öljy on aina varastoitava tilassa, jossa lämpötila on korkeampi kuin öljyn samepiste. Mikäli on syytä epäillä öljyn lämpötilan laskevan putkistossa tai säiliössä alle samepisteen, Myyjä suosittelee talvilaadun käyttämistä. Myyjän tuotteiden tuotespesifikaatiot löytyvät sivulta www.teboil.fi.

MAKSUAIKA JA VIIVÄSTYSEHDOT

Myyjä ja Ostaja sopivat maksuajasta tilaustapahtuman yhteydessä tai Myyjän ja Ostajan välisellä erillisellä sopimuksella. Mikäli maksuehdosta ei ole sovittu erikseen, noudatetaan Myyjän oletusarvoista maksuehtoa 14 päivää netto. Viivästyneestä maksusta Myyjä perii viivästyskorkoa, jonka suuruus on yritysasiakkailla 16 %. Lisäksi Myyjällä tai hänen edustajallaan on oikeus periä Ostajalta kohtuulliset maksumuistutus- ja perintäkulut.

LASKUEHDOT

Mikäli muuta ei ole sovittu, Tuotteiden laskutushinta perustuu tuotteiden toimituspäivän hintatasoon. Verojen ja muiden veroluonteisten maksujen osalta laskutetaan toimituspäivänä voimassa olevan verokannan mukaan.

Myyjä laskuttaa asiakkaan ostot toimitusten perusteella.  Oy Teboil Ab:lla on oikeus muuttaa laskutusajankohtaa ja laskun maksuaikaa ilmoittamalla muutoksesta etukäteen asiakkaalle. Lisäksi Teboililla on oikeus veloittaa palvelun käytöstä kulloinkin voimassa olevan hinnaston tai muun Asiakkaan sopimuksen mukainen maksu.

Lasku erääntyy maksettavaksi siihen merkittynä eräpäivänä. Mikäli maksun suoritus on viivästynyt, asiakas on ylittänyt myönnetyn käyttörajan tai asiakas on muutoin menetellyt sopimusehtojen vastaisesti on Teboililla oikeus asettaa asiakas ostokieltoon.

Teboil laskuttaa tehdyt ostot asiakkaalta sähköisellä laskulla (esim. sähköposti, verkkolasku). Asiakas vastaa laskun käsittelystä siitä hetkestä alkaen, kun Teboil on toimittanut laskun asiakkaan ilmoittamia välitystietoja käyttäen. Teboil ei vastaa Asiakkaan ja Asiakkaan operaattorin välisestä tiedonsiirrosta, eikä siinä mahdollisesti esiintyvistä ongelmista aiheutuvista vahingoista. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Teboilille välitystietojen muutoksista neljätoista (14) päivää ennen muutoksen voimaantuloa sähköpostitse.  Verkkolaskutus astuu voimaan, kun Myyjä on päivittänyt tiedot järjestelmiinsä. Mikäli laskutuskanava on verkkolasku, tällöin asiakkaan tulee ilmoittaa verkkolaskuosoitteen lisäksi operaattoritunnus Teboilille. Poikkeustilanteessa Myyjällä on oikeus toimittaa lasku vaihtoehtoiseen laskutusosoitteeseen.

Mikäli asiakas haluaa vastaanottaa laskunsa paperisena tai ei ole ilmoittanut Teboilille sähköisen laskun lähettämistä varten tarvittavia tietoja, Teboil toimittaa laskun Asiakkaalle paperisena Asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen.

VASTUUT

Myyjä vastaa virheellisen tuotteen tai sovitun toimitusajan viivästymisen aiheuttamasta välittömästä vahingosta. Korvausvastuu ei koske välillisiä eikä epäsuoria vahinkoja, kuten liikevaihdon vähentymistä tai saamatta jäänyttä voittoa. Korvauksen enimmäismäärä on virheellisen tai viivästyneen tuote-erän arvo.

Myyjä ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Ostajan antamista virheellisistä tai puutteellisista tiedoista, tilausvirheestä (väärä tuote) tai siitä, että Ostaja on laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa.

Ostaja vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, ettei täyttöputkistoa, säiliötä ja ylitäytön estintä ole asennettu oikein tai ne eivät vastaa viranomaissäännöksiä ja suosituksia. Ostaja on vastuussa myös vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, ettei säiliöiden täyttämistä ole viranomaismääräysten mukaisesti estetty säiliöiden käytöstä poistamisen jälkeen (täyttöyhteet, ylitäytön estin ja ilmaputki ovat jääneet poistamatta jne).

Ostaja on tietoinen siitä, että säiliöiden puhdistus suositellaan tehtäväksi 5 vuoden välein ja että säiliöt tulee tarkastaa määrävälein. Myyjä ei vastaa säiliöiden epäpuhtaudesta aiheutuneesta vahingosta.

Myyjä ei vastaa tuotteelle tai Ostajalle syntyneistä vahingoista, mikäli tuotetta on säilytetty väärin tai jos vahinko on aiheutunut muun kuin Myyjän toimittaman tuotteen sekoittumisesta säiliössä tai käyttökohteessa.

SOVELLETTAVA LAKI

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä.

RIIDANRATKAISU

Kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli osapuolet eivät pääse neuvotteluteitse kumpaakin osapuolta tyydyttävään ratkaisuun, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa.

25.8.2022