Sanastoa

Alta löydät voiteluaineisiin liittyvää hyödyllistä sanastoa. 

ACEA

Eurooppalaisten autovalmistajien järjestö, joka ylläpitää ja kehittää moottoriöljyjen luokitusjärjestelmää.

AdBlue 

Kauppanimi vesi-urea-liuokselle, jota käytetään SCR-katalysaattorissa.   

Atioksidantti 

Öljyn hapettumista hidastava lisäaine eli hapettumisen estoaine

API                    

American Petroleum Institute, ylläpitää ja kehittää öljyjen luokituksia, ks. moottoriöljyjen luokitus

ja vaihteistoöljyjen luokitus.

ATF

Automaattivaihteistoöljy (Automatic transmission fluid).

Bentoniitti      

Rasvojen valmistuksessa käytetty epäorgaaninen saennin, jonka avulla voidaan valmistaa rasvoja, joilla ei ole tippumispistettä.

Biohajoava öljy                        

Öljy, joka hajoaa luonnon olosuhteissa tavallisia öljyjä nopeammin.

Detergentti     

Likaa irroittava lisäaine, joka estää haitallisten likakertymien syntymisen.

Dispersantti   

Likaa hajauttava lisäaine, joka sitoo lian öljyyn.

DPF                  

Dieselhiukkasuodatin (Diesel Particulate Filter) poistaa pakokaasusta haitallisia hiukkausia. Sulfaattituhka on haitallista hiukkassuodattimen toiminnalle, jonka vuoksi hiukkassuodattimilla varustetuissa moottoreissa on useimminten käytettävä matalatuhkaista (Low/Mid SAPS) -öljyä.

Emulgoituminen                     

Veden ja öljyn sekoittuminen.

EP-lisäaine     

Paineenkestolisäaineistus (Extreme Pressure). EP-lisäaineistusta tarvitaan kohteissa, jossa voitelukalvoon kohdistuu kova paine kuten esimerkiksi voimansiirrossa. EP-lisäaineistus vaatii aktivoituakseen korkean paineen ja lämpötilan.

Esteri               

Happojen ja alkoholien tai niiden johdosten muodostamian kemiallisia yhdisteitä. Synteettisiä estereitä käytetään voiteluaineiden valmistuksessa ja niillä on erinomaiset tekniset ominaisuudet.

GL-1                 

API-suorituskykyluokka vaihteistoöljyille, joissa ei ole paineenkestolisäaineistusta.

GL-4                 

API-suorituskykyluokka vaihteistoöljyille, joissa on melko runsas paineenkestolisäaineistus. Tyypillinen vaihteistoöljy.

GL-5                 

API-suorituskykyluokka vaihteistoöljyille, jotka ovat erittäin voimakkaasti paineenkestolisäaineistettuja. Tyypillisimmin vetopyörästöissä, mutta joskus myös vaihteistoissa.

Glykoli             

Tarkoittaa yleensä monoetyleeniglykolia, joka on jäähdytysnesteiden pääraaka-aine. Markkinoilla on myös propyleeniglykolia.

Hapettuminen

Kemiallinen reaktio, jossa happi reagoi aineen kanssa. Hapettuminen vanhentaa öljyä ja saattaa aiheuttaa öljyn paksunemista sekä lakkaumien ja lietteen muodostumista sekä lisää korroosiota. Korkeat lämpötilat edistävät hapettumista.

HTHS-viskositeetti                   

Kertoo öljyn viskositeetin korkeassa lämpötilassa (150 °C) ja leikkaavassa kuormituksessa (High Temperature High Shear). Polttoainetta säästävillä moottoriöljyillä HTHS on tyypillisesti alhainen.

Hypoidi           

Ajoneuvojen vetopyörästöissä tyypillinen hammaspyörätyyppi. Voiteluun käytetään erityisiä hypoid-öljyjä.

ISO VG -viskositeettiluokka   

Erityisesti hydrauliikka- ja teollisuusöljyjen yhteydessä käytettävä luokitusjärjestelmä. ISO VG-luokka vastaa öljyn viskositeettia 40 °C lämpötilassa +/- 10%.

Jähmepiste     

Jähmepiste on alin lämpötila, jossa öljy laboratorio-olosuhteissa liikkuu kallistettaessa koeputkea, jossa sitä on jäähdytetty. Öljyn jähmepiste johtuu joko öljyn viskositeetin kasvusta riittävän suureksi lämpötilan laskiessa tai parafiinivahan kiteytymisestä yhdessä viskositeetin nousun kanssa siinä määrin, että öljy muuttuu kiinteäksi.

Jähmepisteen alentaja           

Lisäaine, joka ehkäisee öljyn vahakiteiden yhdistymistä toisiinsa, jolloin öljy säilyy juoksevana kylmemmässä.

Kalsiumsaennin                       

Rasvalmistuksessa käytetty saennin, jolla saadaan aikaan hyvät virtausominaisuudet ja tarttuvuus.Niin sanotulla vedettömällä kalsiumsaippualla saadaan paremmat ominaisuudet kuin vettä sisältävällä kalsiumrasvalla.

Kylmälima      

Jos moottoriöljy ei kykene sitomaan öljyyn kondensoitunutta vettä, syntyy vaaleaa kylmälimaa. Kylmälima heikentää voiteluaineen suorituskykyä aiheuttaa vauriovaaran.

Litiumsaennin

Yleisesti rasvojen valmistuksessa käytetty litiumsaippuaan perustuva saennin.

Moniasteöljy  

Öljy, jonka viskositeettiominaisuudet muuttuvat lämpötilan muuttuessa vähemmän kuin yksiaste öljyillä. Moottori- ja vaihteistoöljyjen kohdalla moniasteöljyjen SAE-viskositeetti ilmaistaan kaksiosaisena lukuna, esimerkiksi 5W-30 tai 75W-90. Moniasteöljyt sisältävät viskositeetti-indeksin parantajia.

Nelikuulakoe  

Rasvoille yleisesti käytetty voiteluominaisuuksia mittaava testi, jossa yhtä metallikuulaa pyöriteään kolmea kiinteää kuulaa vastaan kuulien välisen kuormituksen kasvaessa. Testituloksena ilmoitetaan suurin voima, jolla kuulat eivät hitsaudu toisiinsa kiinni.

PAO                  

Polyalfaolefiini, yleisesti voiteluaineiden valmistukseen käytetty synteettinen perusöljy, jolla on erinomaiset tekniset ominaisuudet.

Polttoainelaimentuma           

Moottoriöljyyn päässyttä polttoainetta, jolloin voiteluaineen suorituskyky heikkenee.

Polttoainetta säästävä öljy     

Moottoriöljyjä, jotka auttavat alentamaan polttoaineenkulutusta. Näitä öljyjä tulee käyttää ainoastaan tämän tyyppisille öljyille suunnitelluissa moottoreissa. Polttoainetta säästävillä öljyillä on tyypillisesti alhainen HTHS-viskositeetti.

PPM                 

Miljoonasosa (Parts Per Million), yleinen yksikkö mitattaessa erilaisten aineiden määriä öljyssä. 1% = 10000 PPM

SAE                 

Järjestö (Society of Automotive Engineers), joka pitää yllä voiteluaineisiin liittyviä säännöstöjä ja standardeja. Yleisimmin tunnettu on SAE-viskositeettiluokitus.

SAPS                

Lyhenne sanoista sulfaattituhka, fosfori ja rikki (Sulphated Ash, Phosphorus, Sulfur). SAPS-yhdisteet voivat olla suurina määrinä haitallisia pakokaasun jälkikäsittelylaitteille.

SCR-katalysaattori                   

Selektiiviseen katalyyttiseen pelkistykseen perustuva katalysaattori, joka vähentää typenoksidipäästöjä (NOx). Katalysaattorin toiminta edellyttää AdBlue-liuosta, jota suihkutetaan pakokaasun sekaan.

Senttipoisi (cP)                         

Dynaamisen viskositeetin yksikkö, joka vastaa SI-yksikköä mPa⋅s ´millipascalisekuntia´.

Senttistoki (cSt)                        

Kinemaattisen viskositeetin yksikkö, joka vastaa SI-yksikköä mm2/s ´neliömillimetriä sekunnissa´.

Sinkki               

Metalli, jota monet kulumisenestolisäaineet sisältävät. Yleisin on ZDDP.

STOU               

Super Tractor Oil Universal, Maatalouskäyttöön suunniteltu yleisöljy.

Sulfaattituhka

Sulfaattituhka-arvo kuvaa öljyn palaessaan muodostaman tuhkan määrää. Ks. SAPS.

TAN                  

Kokonaishappoluku kuvaa öljyn happamuutta (Total Acid Number).

TBN                  

Kokonaisemäsluku kuvaa öljyssä olevaa emäsvarausta (Total Base Number).

Tippumispiste

Lämpötila, jossa rasvan öljy ja seannin erottuvat toisistaan.

Tuhka              

Palojäämä, joka mm. haittaa hiukkassuodattimen toimintaa. Ks. Sulfaattituhka.

UTTO               

Tyypillinen traktoreiden ja työkoneiden voimansiirtoöljy, joka on suunniteltu käytettäväksi sekä voimansiirrossa että hydrauliikassa. (Universal Tractor Transmission Oil).

Vaahtoamisenestoaine          

Lisäaine, joka pienentää öljyn pintajännitystä, jolloin ilmakuplat särkyvät helposti ja vaahtoaminen vähenee.

Viskositeetti   

Suure, joka kuvaa nesteen juoksevuutta. Esimerkiksi hunajalla on suuri viskositeetti ja vedellä pieni viskositeetti.

Viskositeetti-indeksi               

Viskositeetti-indeksistä käytetään lyhennettä VI ja se kuvaa öljyn viskositeetin riippuvuutta lämpötilan muutoksesta. Mitä suurempi VI:n arvo on sitä vähemmän öljyn viskositeetti muuttuu lämpötilan vaihdellessa.

Viskositeetti-indeksin (VI) parantaja              

Lisäaine, jolla parannetaan öljyn viskositeettiominaisuuksia. Kemiallisesti VI-parantajat ovat suurimolekyylisiä öljyyn liukenevia polymeerejä.

Yksiasteöljy    

Öljyjä jotka muuttavat viskositeettiaan suhteellisen voimakkaasti lämpötilan muuttuessa. Viskositeetti ilmaistaan yhdellä luvulla, esimerkiksi SAE 30.

 ZDDP               

Yleisesti käytetty sinkkiperustainen kulumisenestolisäaine.