Allmänna leveransvillkor för konsumentkunder, eldningsolja och trafikbränslen

Allmänna leveransvillkor för företag och samfund

ALLMÄNT

Dessa försäljningsvillkor tillämpas mellan Säljaren (Oy Teboil Ab) och Köparen gällande försäljning, leveranser, olika former av service, ansvarsfrågor och prissättning.

UPPKOMST AV AVTAL

Ett avtal uppkommer då Köparen godkänner Säljarens muntliga, skriftliga eller elektroniska anbud eller då Köparen gör en beställning. Köparen skall, innan leveranserna påbörjas, ge exakta uppgifter om leveransstället samt information om cisterner, en eventuell kontaktperson på leveransplatsen, tidsbegränsningar av leveranser samt leveransställets faktureringsdata. Säljaren kontrollerar Köparens kredituppgifter och Säljaren har rätt att vägra leverans om Köparen inte uppfyller de kreditvärdighetskrav som Säljaren uppställt.

AVTALETS GILTIGHETSTID

Avtalet är i kraft för viss leverans eller tillsvidare, på sätt som avtalats separat.

REKLAMATIONER

Eventuella reklamationer skall anmälas inom 8 dygn efter leveransen eller från fakturans datum. Reklamationer angående leveransen och produkten anmäls till telefonnumret 0800 183 300 (avgiftsfri), anmärkningarna angående pris till telefonnumret 020 331 900 (samtalets prisuppgifter www.teboil.fi/ota-yhteytta).

ÄNDRING AV LEVERANS- OCH KONTAKTUPPGIFTER

Köparen är skyldig att meddela Säljaren då leverans- och kontaktuppgifter ändras, om fakturerings- och leveransadresser, om ändringar i förbrukningsmängder hos automatpåfyllningsobjekt samt övriga normala åtgärder som påverkar kraven som ställs på Säljaren för att uppfylla avtalsförpliktelser. Säljaren ansvarar inte för skador som uppkommit till följd av att Köparen försummat sitt ansvar att ge ut tillräcklig information.

LEVERANSVILLKOR

Den normala leveransformen är leverans mot beställning. Säljarens leveranstid är ca 5 vardagar efter beställning, beroende på Säljarens respektive leveransberedskap, om det inte särskilt har överenskommits om en viss bestämd leveranstid. Med vardagar avses dagarna måndag–fredag, bortsett från helgdagar som inträffar på vardagar, samt julafton och midsommarafton. T.ex. ifall det råder extremt stor efterfrågan eller vid en annan motsvarande orsak, kan leveranstiden vara längre än förutsett. Köparen ansvarar för att framkomligheten till leveransstället är tillräckligt god under alla förhållanden och att manövrerandet av tankbilen är tryggt och att vägen inte skadas. Köparen ansvarar för anläggningens säkerhet, cisternernas tillbörliga rengöring samt anläggningens säkra tillgänglighet i enlighet med myndigheternas anvisningar. Om tankbilen inte tryggt kan komma fram till leveransplatsen eller Köparens utrustning inte uppfyller myndigheternas krav, har Säljaren rätt att vägra att leverera.

OÖVERKOMLIGT HINDER

Vid oöverkomligt hinder (force majeure) har Säljaren rätt att skjuta fram leveranser till en senare tidpunkt utan Säljarens ersättningsskyldighet.

LEVERANS

Produkterna levereras till Kundens cistern med tankbil enligt Säljarens respektive leveranstidtabeller utan förhandsanmälan till Köparen. Faktureringskvantiteten är den mängd tankbilens vätskemätare visar. Leveransmängden baserar sig på den beställda mängden. Ifall Kunden beställer tanken full, levereras minst beställd mängd, högst 20 % över beställd mängd. En förutsättning för tömningsprocessen är ett fungerande överfyllningsskydd. Äganderätten till produkten övergår till Kunden efter att påfyllning skett. Produkterna saknar bytes- och returrätt.

MINIMILEVERANS

Minimileveransen för lätta brännoljor är 1 000 liter per cistern. Om den av Köparen beställda mängden är åtminstone minimimängden, men det visar sig vid leveransen att mängden inte ryms i Köparens cistern, har Säljaren rätt att debitera Köparen det småleveranstillägg som tillfället gäller.

Ifall leveransmängden p.g.a. Säljaren är mindre än beställningsmängden, kan den resterande mängden enligt separat överenskommelse levereras som restleverans (gäller endast lätt brännolja; minsta restleveransmängd 500 liter).

PRODUKTERNA

Köparen är medveten om lagerhållningens inverkan på oljans användbarhet. För uppvärmningsändamål är grumlingstemperaturen oljans lägsta brukstemperatur och oljan skall alltid lagras i ett utrymme vars temperatur är högre än oljans grumlingspunkt. Om det finns orsak att misstänka att oljans temperatur i rörledningen eller cisternen sjunker under grumlingspunkten, rekommenderar Säljaren användning av vinterkvalitet. Produktspecifikationer för Säljarens produkter finns på www.teboil.fi.

PRISET

Säljaren och Köparen avtalar om prisgrunderna i samband med beställningen. Faktureringen av produkterna sker i huvudsak till det pris som avtalas på beställningsdagen. Ifall Köparens tank inte rymmer beställd mängd, har Säljaren rätt att kontrollera enhetspriset på den beställda Produkten så att priset motsvarar Leveransmängden, samt rätt att fakturera ikraftvarande småleveranstillägg och eventuella övriga tilläggskostnader. För övrigt har Säljaren rätt att från fall till fall ändra priserna av motiverade skäl som t.ex. ändringar i Säljarens kostnadsfaktorer.

BETALNINGSTID OCH FÖRSENINGSVILLKOR

Säljaren och Köparen avtalar om betalningstiden i samband med beställning.  Om betalningstid inte avtalas separat i samband med beställningstillfället kommer Säljarens standardbetalningstid om 14 dagar netto att följas. Säljaren har rätt att av motiverade skäl kräva förskottsbetalning i efterhand. Vid en försenad betalning debiterar Säljaren dröjsmålsränta, vars belopp är i enlighet med den räntelag som gäller för privatpersoner vid den aktuella tidpunkten. Dessutom har Säljaren eller Säljarens representant rätt att debitera Köparen på befogade betalningspåminnelse- och inkassokostnader.

FASTSTÄLLANDE AV PRIS

 Som regel baseras produkternas faktureringspris på produkternas prisnivå på leveransdagen. Inom konsumenthandeln avtalas faktureringspriset för lätta brännoljor i samband med beställningstillfället. När det gäller skatter och andra skatteliknande avgifter faktureras alltid enligt den skattesats som gäller på leveransdagen, och då kan Köparens faktureringspris skilja sig från priset vid beställningstillfället. Säljaren har rätt att ändra faktureringspriset av motiverade skäl, till exempel om leveranskvantiteten är mindre än orderkvantiteten av en anledning som ligger utanför Säljarens kontroll. 

FAKTURAVILLKOR

Säljaren fakturerar Kundens inköp baserat på leveranserna. Teboil levererar fakturor till den faktureringsadress som Kunden har angett. Oy Teboil Ab har rätt att ändra faktureringstidpunkt och fakturans betalningstid genom att meddela Kunden om ändringen i förväg. Dessutom har Teboil rätt att ta ut en avgift för användningen av tjänsten i enlighet med gällande prislista eller en annan avgift i ett avtal som ingåtts med Kunden.

Fakturan förfaller till betalning på det förfallodatum som anges på den. Om en betalning har fördröjts, om Kunden har överskridit den beviljade användningsgränsen eller Köparen i övrigt har agerat i strid med avtalsvillkoren, har Teboil rätt att belägga Köparen med köpförbud.

Fakturan kan fås som e-faktura, e-postfaktura eller i något annat elektroniskt faktureringsformat som Teboil tillhandahåller. Om Köparen vill få en e-faktura till sin internetbank, är han eller hon själv ansvarig för att beställa fakturan från sin egen internetbank. Om Köparen vill få en e-postfaktura, ska han eller hon meddela Säljaren sin aktuella e-postadress.

Köparen ansvarar för att behandla fakturan från det att Teboil har levererat fakturan med hjälp av de transaktionsdata som Kunden lämnat. I undantagsfall har Säljaren rätt att leverera fakturan till en alternativ faktureringsadress.

Om Köparen vill få sin faktura på papper eller inte har försett Teboil med den information som krävs för att skicka den elektroniska fakturan, kommer Teboil att leverera fakturan till Köparen i pappersformat till den faktureringsadress som Köparen har angett.

ANSVARSFRÅGOR

Säljaren ansvarar för sina fel i enlighet med konsumentskyddslagen. Säljaren är inte ansvarig för skador orsakade av att Köparen gett felaktig eller bristfällig information, av fel vid beställning (fel produkt) eller av att Köparen försummat sin upplysningsplikt.

Köparen ansvarar för skador orsakade av att påfyllningsrören, cisternen och överfyllningsskyddet inte är rätt monterade eller att de inte uppfyller myndigheternas förordningar och rekommendationer. Köparen ansvarar också för skador orsakade av att cisternernas påfyllning enligt myndigheternas förordningar inte är förhindrad sedan cisternerna tagits ur bruk (påfyllningsaggregat, överfyllningsskydd och luftrör lämnats kvar osv.).

Köparen är medveten om att cisternernas rengöring rekommenderas ske med 5 års intervall och att cisternerna skall inspekteras med bestämda mellanrum. Säljaren ansvarar inte för skador orsakade av orenheter i cisternerna, deras rörledningar eller andra anslutna aggregat. Uppkomna skador anses alltid och undantagslöst orsakade av orenheter i cisterner, deras rörledningar eller andra anslutna aggregat, ifall Köparen inte kan påvisa att cisternernas, deras rörledningars och andra anslutna aggregats underhåll och rengöring har utförts på tillbörligt sätt, av professionella och minst en gång under de 5 senaste åren.  Ytterligare information och anvisningar om service, rengöring och underhåll av cistern, dess rörledningar och anslutna aggregat finns t.ex. på nätadressen  www.ley.fi (Lämmitysenergia Yhdistys) och www.vtt.fi.

Säljaren ansvarar inte för skador på produkten eller som har drabbat Köparen, om produkten har förvarats felaktigt eller om skadan orsakats av uppblandning i cisternen eller på förbrukningsplatsen av en produkt som någon annan än Säljaren levererat.

HÄVANDE AV AVTALET

Parterna har alltid rätt att säga upp detta avtal med iakttagande av 30 dagars uppsägningstid. Dessutom har parterna rätt att häva detta avtal med omedelbar verkan, om någondera part gör sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott, dit man t.ex. räknar en delvis försummad betalningsskyldighet.

TILLÄMPBAR LAG

I detta avtal tillämpas Finlands lag med undantag för dess lagvalsregler.

TVISTER

Alla tvister som härrör från detta avtal strävar man att i första hand avgöra genom förhandlingar. Om parterna inte via underhandlingarna når en lösning som tillfredsställer båda parter, avgörs tvistemålet i Helsingfors tingsrätt. Oaktat det sagda har Kunden dock rätt att föra tvisten till behandling av konsumenttvistenämnden så som stadgas i konsumentskyddslagen.

25.8.2022