Allmänna leveransvillkor för konsumentkunder, eldningsolja och trafikbränslen

Allmänna leveransvillkor för företag och samfund

ALLMÄNT

Dessa försäljningsvillkor tillämpas mellan Säljaren (Oy Teboil Ab) och Köparen gällande försäljning, leveranser, olika former av service, ansvarsfrågor och prissättning.

UPPKOMST AV AVTAL

Ett avtal uppkommer då Köparen godkänner Säljarens muntliga, skriftliga eller elektroniska offert eller då Köparen gör en beställning. Köparen skall, innan leveranserna påbörjas, ge exakta uppgifter om leveransstället samt information om cisterner, en eventuell kontaktperson på leveransplatsen, tidsbegränsningar av leveranser samt leveransställets faktureringsdata. Säljaren kontrollerar Köparens kredituppgifter och Säljaren har rätt att vägra leverans om Köparen inte uppfyller de kreditvärdighetskrav som Säljaren uppställt.

AVTALETS GILTIGHETSTID

Avtalet är i kraft för viss leverans eller tillsvidare, på sätt som avtalats separat.

REKLAMATIONER

Eventuella reklamationer skall anmälas inom 8 dygn efter leveransen eller från fakturans datum. Reklamationer angående leveransen och produkten anmäls till telefonnumret 0800 183 300 (avgiftsfri), anmärkningarna angående pris till telefonnumret 020 331 900 (pris på samtalet 8,8 snt/minut).

ÄNDRING AV LEVERANS- OCH KONTAKTUPPGIFTER

Köparen är skyldig att meddela Säljaren då leverans- och kontaktuppgifter ändras, om fakturerings- och leveransadresser, om ändringar i förbrukningsmängder hos automatpåfyllningsobjekt samt övriga normala åtgärder som påverkar på kraven som ställs på Säljaren för att uppfylla avtalsförpliktelser. Säljaren ansvarar inte för skador som uppkommit till följd av att Köparen försummat sitt ansvar att ge ut tillräcklig information.

LEVERANSVILLKOR

Den normala leveransformen är leverans mot beställning. Säljarens leveranstid är ca 5 vardagar efter beställning, beroende på Säljarens respektive leveransberedskap, om det inte särskilt har överenskommits om en viss bestämd leveranstid. Med vardagar menas dagarna måndag - fredag, bortsett från helgdagar som inträffar på motsvarande dagar. T.ex. ifall det råder extrem stor efterfrågan eller vid en annan motsvarande orsak, kan leveranstiden vara längre än förutsett. Köparen ansvarar för att framkomligheten till leveransstället är tillräckligt god under alla förhållanden och att manövrerandet av tankbilen är tryggt och att vägen inte skadas. Köparen ansvarar för anläggningens säkerhet, cisternernas tillbörliga rengöring samt anläggningens säkra tillgänglighet i enlighet med myndigheternas anvisningar. Om tankbilen inte tryggt kan komma fram till leveransplatsen eller Köparens utrustning inte uppfyller myndigheternas krav, har Säljaren rätt att vägra att leverera.

OÖVERKOMLIGT HINDER

Vid oöverkomligt hinder (force majeure) har Säljaren rätt att framskjuta leveranser till en senare tidpunkt utan Säljarens ersättningsskyldighet.

LEVERANS

Produkterna levereras till kundens cistern med tankbil enligt Säljarens respektive leveranstidtabeller utan förhandsanmälan till Köparen. Faktureringskvantiteten är den mängd tankbilens vätskemätare visar. Leveransmängden baserar sig på den beställda mängden. Ifall kunden beställer tanken full, levereras minst beställd mängd, högst 20 % över beställd mängd. En förutsättning för tömningsprocessen är ett fungerande överfyllningsskydd. Äganderätten till produkten övergår till kunden efter att påfyllning skett. Produkterna saknar bytes- och returrätt.

MINIMILEVERANS

Minimileveransen för lätta brännoljor är 1000 liter per cistern. Om den av Köparen beställda mängden är åtminstone minimimängden, men det visar sig vid leveransen att mängden inte ryms i Köparens cistern, har Säljaren rätt att debitera Köparen det småleveranstillägg som tillfället gäller.

Ifall leveransmängden är p.g.a. Säljaren mindre än beställningsmängden, kan den resterande mängden enligt separat överenskommelse levereras som restleverans (gäller endast lätt brännolja; minsta restleveransmängd 500 liter).

PRODUKTERNA

Köparen är medveten om lagerhållningens inverkan på oljans användbarhet. För uppvärmnings-ändamål är grumlingstemperaturen oljans lägsta brukstemperatur och oljan skall alltid lagras i ett utrymme vars temperatur är högre än oljans grumlingspunkt. Om det finns orsak att misstänka att oljans temperatur sjunker i rörledningen eller cisternen under grumlingspunkten, rekommenderar Säljaren användning av vinterkvalitet. Produktspecifikationer för Säljarens produkter hittas på www.teboil.fi.

PRISE

Säljaren och Köparen avtalar om prisgrunderna i samband med beställningen. Faktureringen av produkterna sker i huvudsak till det pris som avtalas på beställningsdagen. Ifall Köparens tank inte rymmer beställd mängd, har Säljaren rätt att kontrollera enhetspriset på den beställda Produkten så att priset motsvarar Leveransmängden, samt rätt att fakturera ikraftvarande småleveranstillägg och eventuella övriga tilläggskostnader. För övrigt, har Säljaren rätt att av motiverade skäl - som t.ex. ändringar i Säljarens kostnadsfaktorer - ändra priset på beställningen.

BETALNINGSTID OCH FÖRSENINGSVILLKOR

Säljaren och Köparen avtalar om betalningstiden i samband med beställning. Vid en försenad betalning debiterar Säljaren en årlig förseningsränta för privatpersoner enligt räntelagen och för företagskunder 16 %. Dessutom har Säljaren eller Säljarens representant rätt att debitera Köparen på befogade betalningspåminnelse- och inkasso-kostnader. Det är möjligt att ta emot fakturan som e-faktura. Köparen tar i bruk e-fakturan i sin egen nätbank.

ANSVARSFRÅGOR

Säljaren ansvarar för sina fel i enlighet med konsumentskyddslagen. Säljaren är inte ansvarig för skador orsakade av att Köparen gett felaktig eller bristfällig information, av fel vid beställning (fel produkt) eller av att Köparen försummat sin upplysningsplikt.

Köparen ansvarar för skador orsakade av att påfyllningsrören, cisternen och överfyllningsskyddet inte är rätt monterade eller att de inte uppfyller myndigheternas förordningar och rekommendationer. Köparen ansvarar också för skador orsakade av att cisternernas påfyllning enligt myndigheternas förordningar inte är förhindrad sedan cisternerna tagits ur bruk (påfyllningsaggregat, överfyllningsskydd och luftrör lämnats kvar osv.).

Köparen är medveten om att cisternernas rengöring rekommenderas ske med 5 års intervall och att cisternerna skall inspekteras med bestämda mellanrum. Säljaren ansvarar inte för skador orsakade av orenheter i cisternerna, deras rörledningar eller andra anslutna aggregat. Uppkomna skador anses alltid och undantagslöst orsakade av orenheter i cisterner, deras rörledningar eller andra anslutna aggregat, ifall Köparen inte kan påvisa att cisternernas, deras rörledningars och andra anslutna aggregats underhåll och rengöring har utförs på tillbörligt sätt, av professionella och minst en gång under de 5 senaste åren. Ytterligare information och anvisningar om service, rengöring och underhåll finns t.ex. på nätadressen www.ley.fi, www.vtt.fi ja www.oil.fi.

Säljaren ansvarar inte för skador på produkten eller drabbande Köparen, om produkten uppbevarats fel eller om skadan orsakats av uppblandning i cisternen eller på förbrukningsplatsen av en produkt som någon annan än Säljaren levererat.

HÄVANDE AV AVTALET

Parterna har alltid rätt att säga upp detta avtal med iakttagande av 30 dagars uppsägningstid. Dessutom har parterna rätt att häva detta avtal med omedelbar verkan, om någondera part gör sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott, dit man t.ex. räknar också en delvis försummad betalningsskyldighet.

TILLÄMPBAR LAG

I detta avtal tillämpas Finlands lag med undantag för dess lagvalsregler.

TVISTER

Alla tvister som härrör från detta avtal strävar man att i första hand avgöra genom förhandlingar. Om parterna inte via underhandlingarna når en lösning som tillfredsställer båda parter, avgörs tvistemålet i Helsingfors tingsrätt. Oaktat det sagda har kunden dock rätt att föra tvisten till behandling av konsumenttvistenämnden så som stadgas i konsumentskyddslagen.