Beskattningen av flytgas ändras från början av 2019

Enligt regeringens proposition (RP 191/2018 rd) sjunker punktskatten på flytgas från nuvarande 28,43 cent/kg (moms 0 %) 1.1.2019, och den nya skatten är 28,01 cent/kg (moms 0 %). Ändringen i punktskatten beaktas i priserna på flytgas.

Punktskatten på flytgas fastställs enligt följande 2019:
  • Energiinnehållsskatt 9,81 cent/kg (moms 0 %)
  • Koldioxidskatt 18,09 cent/kg (moms 0 %)
  • Försörjningsberedskapsavgift 0,11 cent/kg (moms 0 %)

 Flytgas blev ett skattepliktigt bränsle 1.1.2016

Lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) ändrades genom den lagändring som trädde i kraft 1.1.2016 (378/2015).

Till följd av ändringen tas på samma sätt som för andra uppvärmningsbränslen, kraftverksbränslen och bränslen för arbetsmaskiner för sådan flytgas som ska användas för motorer och uppvärmning ut en energiinnehållsskatt som baserar sig på bränslets energiinnehåll och en koldioxidskatt som baserar sig på specifika koldioxidutsläpp vid förbränning. Ändringen gäller inte flytgas i förpackningar på högst 1 000 gram som säljs i detaljhandeln, sådan flytgas är fortfarande skattefri.