Ansvar på våra byggplatser

Våra bensinstationer är privata företag som drivs av köpmän. När en ny bensinstation byggs eller en gammal rivs ansvarar vi för byggplatsen i rollen som moderbolag.

Vid rivning av en bensinstation samordnas allt arbete med myndigheterna. Rivningen övervakas av en extern konsult och en slutrapport om arbetet utarbetas för byggnadstillsyns- och miljömyndigheterna.

Konstruktionerna på den station som ska rivas, som bränslemätare och automater, återvinns alltid i den utsträckning det är möjligt. Bränsletankarna under konstruktionerna avlägsnas och marken kring dem saneras efter behov. Jord och annat icke återvinningsbart material sorteras i enlighet med en rivningsplan och transporteras till särskilda deponeringsplatser för bearbetning.

När vi bygger nya bensinstationer följer vi den inhemska standarden för distributionsstationer (SFS 3352). Avfall från byggplatsen återvinns, materialens kvalitet övervakas och principen om minsta möjliga svinn iakttas för råvarorna, dvs. transporterna är utformade för att vara så effektiva som möjligt.

Teboils miljö- och säkerhetspolicy

 Vi kräver att alla våra entreprenörer antar Teboils miljö- och säkerhetspolicy och övervakar att den verkställs i praktiken. Byggplatser övervakas för myndigheternas räkning av en oberoende extern konsult som säkerställer kvaliteten på byggandet kring bensinstationen, såsom installation av bränsletankar.

Byggandet och placeringen av nya stationer grundar sig på en generalplan eller en detaljplan som godkänts av kommunfullmäktige. Vid planläggningen och markanvändningen tas hänsyn till naturens mångfald, en smidig vardag för kommuninvånarna och en livskraftig kommun.

För mer information om Teboils byggplatser, kontakta miljöchef Joni Göös, joni.goos(at)teboil.fi.